dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 27/2002 SbNU, sv.25, K převedení obviněného (odsouzeného) z vazby do výkonu trestu odnětí svobody

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 27

IV. ÚS 697/01

K převedení obviněného (odsouzeného) z vazby do výkonu trestu odnětí svobody

Vzhledem k ustanovení § 68 trestního řádu, v dříve i nyní platném znění, je rozhodování o vazbě zásadně svěřeno soudu, v přípravném řízení soudci. Tímto ustanovením trestního řádu je realizován ústavní princip zakotvený v čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle kterého do vazby lze vzít pouze na základě rozhodnutí soudu. Podle § 72 trestního řádu, ve znění před novelou, mohl státní zástupce rozhodnout v přípravném řízení o propuštění obviněného z vazby, nicméně za podmínky, že pominuly důvody vazby a obviněný bude propuštěn na svobodu. Trestní řád nezná tedy institut převedení z vazby do výkonu trestu, tím méně pak připouští možnost, aby takové rozhodnutí vydával státní zástupce. Pouze ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, je v § 22 odst. 2 připuštěna možnost převodu obviněného z vazby do výkonu trestu odnětí svobody, nicméně na základě opatření soudu příslušného k rozhodnutí o vazbě vydaného v trestní věci, v níž byl obviněný ve vazbě.

Také rozhodnutí o výkonu trestu, jakož i opatření s tím související jsou svěřena soudu, jenž mimo jiné je povinen rozhodnout i o žádosti o odklad výkonu rozhodnutí podle § 322 trestního řádu, a to rozhodnutím, proti kterému je podle odstavce 3 přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. Tím, že stěžovatel je odkazován na možnost požádat o přerušení výkonu trestu, je mu znemožňováno domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a současně je vzhledem k vydání napadených usnesení odnímán i svému zákonnému soudci ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny, neboť o přeměně vazby ve výkon trestu rozhodoval státní zástupce.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 7. března 2002 sp. zn. IV. ÚS 697/01 ve věci ústavní stížnosti P. U. proti usnesení státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze z 15. 11. 2001 sp. zn. 1 VZt 792/2001 a usnesení státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze z 16. 10. 2001 sp. zn. KZv 2254/2000, jimiž byl stěžovatel propuštěn z vazby a současně převeden do výkonu trestu odnětí svobody.

I. Výrok

Usnesení státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 15. 11. 2001 sp. zn. 1 VZt 792/2001 a usnesení státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 16. 10. 2001 sp. zn. KZv 2254/2000 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedeným usnesením státních zastupitelství stěžovatel uvádí, že těmito rozhodnutími došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Trestní řád v § 72 odst. 1 neumožňuje státnímu zástupci učinit při rozhodování o vazbě jiné rozhodnutí, než propustit obviněného na svobodu, stěžovatel navíc podal žádost o odklad výkonu trestu uloženého za jiný trestný čin, a proto mělo být rozhodnuto v prvé řadě o této jeho žádosti. Tím, že o převedení z vazby

Nahrávám...
Nahrávám...