dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 206/2005 SbNU, sv.39, K protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 39, nález č. 206

I. ÚS 402/05

K protiprávnosti uložení pořádkové pokuty za nepředložení důkazu proti vlastní osobě

Povinnost k vydání věci ve smyslu § 78 trestního řádu zavazuje každého, avšak pokud jde o osobu, u které trestní řízení nepochybně směřuje k jejímu obvinění, případně jde přímo o osobu obviněnou, nelze vynucovat splnění této povinnosti ukládáním pokut podle § 66 odst. 1 trestního řádu. Jednalo by se totiž o donucování k poskytnutí důkazů proti sobě samému, jehož zákaz vyplývá z ustanovení čl. 37 odst. 1 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, čl. 14 odst. 3 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a rovněž je, v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, obsažen v pojmu spravedlivého řízení uvedeného v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K získávání důkazů orgány činnými v trestním řízení je v tomto případě možno využít zajišťovací úkon odnětí věci dle § 79 trestního řádu, který je pouze snášen, na rozdíl od ukládání pořádkových pokut, kterými se vyžaduje volní aktivní činnost, a proto přípustné není.

Zákaz donucování k poskytnutí důkazů proti sobě samému nelze zužovat na případy získávání důkazů, které mají za nedostatku jiných důkazů potvrdit či vyvrátit spáchání trestného činu, ale samozřejmě se týká i případů, kdy má být upřesněna výše způsobené škody či mají být získány takové důkazy, které jen podporují důkazy již dříve obstarané. Stejně tak v této souvislosti není podstatné, zda o důkazu, který se orgány činné v trestním řízení snaží vydáním věci získat, mají pouze obecnou či konkrétní představu, tj. zda již byl poskytnut jinému orgánu veřejné moci (např. daňovému) v jiném řízení.

Je věcí obhajoby, jakou strategii v trestním řízení zvolí a zda určitou věc aktivně poskytne orgánům činným v trestním řízení či nikoliv. Právo odmítnout výpověď nelze obcházet poukazem na objasňování skutečností prováděných i ve prospěch obhajoby a obdobné platí i pro získávání jiných důkazních prostředků.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 8. listopadu 2005 sp. zn. I. ÚS 402/05 ve věci ústavní stížnosti MUDr. I. Š. proti usnesení Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, Ústí nad Labem, ze dne 13. 9. 2004 sp. zn. ČTS: ORUL-86 /SKPV2-2002 a usnesení Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2005 č. j. 2 Zt 408/2003-26, kterými byla stěžovatelce uložena pořádková pokuta.

Výrok

Usnesení Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, Ústí nad Labem, ze dne 13. 9. 2004 sp. zn. ČTS: ORUL-86/SKPV2-2002, kterým byla stěžovatelce uložena pořádková pokuta,a usnesení Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem ze dne 12. 5. 2005 č. j. 2 Zt 408/2003-26 se zrušují.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 7. 2005, stěžovatelka, které je v trestním řízení kladen za vinu trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 148 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona

Nahrávám...
Nahrávám...