dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 169/2004 SbNU, sv.35, K rozhodnutí celních orgánů o spáchání celního deliktu spočívajícího v uvedení nesprávných údajů v celním prohlášení zkontrolovaném předtím celními orgány

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 169

I. ÚS 163/02

K rozhodnutí celních orgánů o spáchání celního deliktu spočívajícího v uvedení nesprávných údajů v celním prohlášení zkontrolovaném předtím celními orgány

Z ústavněprávních hledisek je stěží akceptovatelné, pokud státní orgán při výkonu veřejné moci, tj. v postavení vrchnostensky nadřazeného subjektu, autoritativně přezkoumá a osvědčí určité skutečnosti, čímž vyvolá v jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto skutečností a v samotný akt státu, aby následně jednotlivce sankcionoval za to, že tyto skutečnosti mocensky aprobované státem v předchozím aktu jsou nesprávné a jednání jednotlivce protizákonné.

Takový postup je z ústavněprávních hledisek tím méně přijatelný, pokud takový závěr směřuje k tíži jednotlivce v podobě nastoupené sankce za protiprávní stav.

Tento postup svědčí o libovůli rozhodujícího orgánu veřejné moci, a dostává se tak za meze stanovené čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny totiž není toliko příkazem pro výkon státní moci v hranicích vymezených kompetencí, nýbrž dopadá i na způsob jejich výkonu. Je-li formou sankce stanovení pokuty, tedy poskytnutí finančního plnění z majetku jednotlivce, dopustí se orgán veřejné moci takovým aktem zásahu do vlastnického práva garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedy senátu JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické - ze dne 9. listopadu 2004 sp. zn. I. ÚS 163/02 ve věci ústavní stížnosti Ú. v. H. G. L. V., spol. s r. o., proti rozsudku Městského soudu v Praze z 11. 12. 2001 sp. zn. 38 Ca 572/2000, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha ze 17. 10. 2000 č. j. 12658/00-01, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu Mělník z 27. 6. 2000 zn. TO 56/2000 o spáchání celního deliktu a uložení pokuty.

Výrok

I. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2001 sp. zn. 38 Ca 572/2000, rozhodnutím Celního ředitelství Praha ze dne 17. 10. 2000 č. j. 12658/00-01 a rozhodnutím Celního úřadu Mělník ze dne 27. 6. 2000 zn. TO 56/2000 porušujícími čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod bylo porušeno základní právo stěžovatelky podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Proto se tato rozhodnutí ruší.

Odůvodnění

I.

Včas a co do ostatních náležitostí řádně podanou ústavní stížností napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí správních orgánů a rozhodnutí soudu vydaného ve správním soudnictví.

Rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Celního ředitelství Praha, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Celního úřadu Mělník o spáchání celního deliktu a uložení pokuty ve výši 200 Kč.

Jak stěžovatelka uvedla v ústavní stížnosti, je společností podnikající v oblasti topenářství. V letech 1996-1998 nakupovala od německé společnosti H. termostatické hlavice a tělesa termostatických ventilů. Dne 31. 7. 1997

Nahrávám...
Nahrávám...