dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 166/2006 SbNU, sv.42, K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 42, nález č. 166

Pl. ÚS 26/06

K návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rozsah samostatné působnosti obce je dán ustanovením § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Obec se přitom při výkonu samostatné působnosti dle ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. Obec je tedy limitována mezemi své působnosti vymezené zákonem, nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého.

Účelem a funkcí vydávání obecně závazných vyhlášek je správa vlastních záležitostí samostatně, a nelze je spatřovat v pouhé volné reprodukci zákonů týkajících se úkolů státní správy, či dokonce v normování této oblasti. V případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. jestliže vydává obecně závaznou vyhlášku, jejímž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jen v případě výslovného zákonného zmocnění, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 2 odst.2 a 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

V dané věci ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, svěřuje do samostatné působnosti obce na úseku požární ochrany stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Ústavní soud zjistil, že město Ostrov překročilo tyto zákonem stanovené meze své pravomoci, neboť napadenou vyhláškou regulované vztahy upravilo způsobem odchylným od zákonné úpravy.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Dagmar Lastovecké, Vladimíra Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 19. září 2006 sp. zn. Pl. ÚS 26/06 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení části ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící „fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů“, čl. 3 odst. 7 věty třetí a čl. 7 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 8/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, (nález byl vyhlášen pod č. 518/2006 Sb.).

Výrok

Ustanovení čl. 1 odst. 2 znějící

Nahrávám...
Nahrávám...