dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 150/2004 SbNU, sv.35, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 150

Pl. ÚS 17/02

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce

Na postup obce při vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nelze vztáhnout. Smyslem těchto ústavních ustanovení je zaručení svobody jednání osob soukromého práva a vyjádření autonomie jejich vůle. Naopak na jednání obce jako veřejnoprávní korporace se vztahují v případě jednostranného stanovení příkazů a zákazů čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle kterých lze státní moc uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Toto pravidlo nutno vztáhnout i na autoritativní určování poměrů jednotlivců na území obce cestou obecně závazných vyhlášek. Pro vydání obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti podle čl. 104 odst. 3 Ústavy potřebuje obec zákonné zmocnění, musí dodržet meze své působnosti vymezené zákonem, nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě neboť jsou již upraveny právními předpisy práva veřejného nebo soukromého.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z předsedy soudu JUDr. Pavla Rychetského a soudců JUDr. Stanislava Balíka, JUDr. Františka Duchoně, JUDr. Vojena Güttlera, JUDr. Pavla Holländera, JUDr. Ivany Janů, JUDr. Dagmar Lastovecké, JUDr. Jiřího Muchy, JUDr. Jana Musila, JUDr. Jiřího Nykodýma, JUDr. Miloslava Výborného, JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické ze dne 20. října 2004 sp. zn. Pl. ÚS 17/02 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu Plzeň-jih na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce (nález byl vyhlášen pod č. 583/2004 Sb.).

Výrok

Obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

I.

Návrhem, co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se přednosta Okresního úřadu Plzeň-jih domáhal zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce. Okresní úřad výkon této vyhlášky svým rozhodnutím ze dne 26. 4. 2001 (624/2001/KP) pozastavil. Protože účastník řízení nezjednal nápravu, podal navrhovatel Ústavnímu soudu návrh na zrušení této vyhlášky podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu. Znění (bez oprav chyb a překlepů) této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je následující:


„Obecně závazná vyhláška

Obec Nezvěstice č. 1/2001

ze dne 12. 3. 2001

O chovu a držení zvířat na území obce

Zastupitelstvo Obce Nezvěstice schválilo na svém zasedání konaném dne 12. 3. 2001 pod čís. usnesen 3. v souladu s ustanovením § 84 písm. i zákona č. 128/2000

Nahrávám...
Nahrávám...