Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Drobný nehmotný majetek

25.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.2
Drobný nehmotný majetek

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o drobném nehmotném majetku je zaměřena na jeho:

1. Vymezení při pořízení

2. Evidenci

3. Technické zhodnocení

4. Inventarizaci

5. Vyřazení

Jedna z možných variant:

1. Vymezení drobného nehmotného majetku

Drobným nehmotným majetkem rozumíme majetek nehmotné povahy s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do výše stanoveného účetní jednotkou (např. 60.000 Kč - cenovou hranici určuje sama účetní jednotka podle svých podmínek, při respektování účetních pravidel, tj. zejména principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku).

O tomto majetku se bude účtovat na účtech v účtové skupině 51x

(konkrétní účet určí účetní jednotka podle vlastního účtového rozvrhu).

2. Evidence drobného majetku

Drobný nehmotný majetek neuvedený v rozvaze se uvádí v soupise majetku, který obsahuje:

  • Konkrétní drobný majetek

  • Datum pořízení, doklad

  • Datum vyřazení

Výše majetku v pořizovacích cenách se uvádí v příloze v účetní závěrce.

3. Technické zhodnocení drobného nehmotného majetku

zaúčtovaného při pořízení na vrub nákladů (v předchozích obdobích) – v účetním období pokud překročí částku stanovenou účetní jednotkou, považuje se za dlouhodobý hmotný majetek (účet 01x). Pro daňové účely je částka stanovena zákonem o daních z příjmů na 40.000 Kč.

Majetek pořízený po 1. 1. 2009:

Dojde-li ke zvýšení pořizovací ceny drobného nehmotného majetku (jehož vstupní cena původně nepřesáhla 60 tisíc Kč a jeho účetní odpisy tedy byly zároveň daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP technickým zhodnocením na částku vstupní ceny převyšující 60 tisíc Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek jako nově pořízený nehmotný majetek. Přitom odpisy lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy.

Cenový limit při zařazení technického zhodnocení nehmotného majetku je pro daňové účel vyšší než