dnes je 3.8.2020

Input:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

3.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti dlouhodobého majetku (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 25 ZoÚ – Oceňování

 • § 24 odst. 3 písm. b) ZoÚ

 • § 28 ZoÚ – Účetní odpisování

 • § 29 a § 30 ZoÚ – Inventarizace

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 26 – 32a ZDP – Daňové odpisy

 • § 23 odst. 15 ZDP – Daňový odpis oceňovacího rozdílu a goodwillu

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 7 – Dlouhodobý hmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 39 – Příloha v účetní závěrce (doplňující informace o dlouhodobém majetku)

 • § 47 – Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

 • § 56 – Odpisování majetku

 • § 56a – Metoda komponentního odpisování majetku

 • § 61a Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíl a ztráty v rámci norem přirozených úbytků

 • ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

 • ČÚS č. 011 – Operace s obchodním závodem (v případě existence smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • § 251 až § 264 ZP (odpovědnost zaměstnance za škodu)

Komentář:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je majetek s dlouhodobou životností (přesahující jedno účetní období) a zpravidla i s vyšší cenou. Hodnotu, od které bude účetní jednotka považovat majetek za dlouhodobý, si stanoví vnitřní směrnicí. Pro daňové účely (daňové odpisování) stanoví hodnotové limity pro dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zákon o daních z příjmů. U drobného majetku, o němž účetní jednotka rozhodla účtovat jako o dlouhodobém, jsou pro daňové účely uplatňovány účetní odpisy.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Pro zvýšení jistoty účetních jednotek účetní předpisy (vyhláška 500/2002 Sb.) stanoví, co součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku není. Stavby a pozemky jsou dlouhodobým majetkem vždy bez ohledu na výši ocenění. Součástí dlouhodobého hmotného majetku se může stát i právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby, nebo není součástí zásob v případě, že s ním bude obchodováno.

Ocenění dlouhodobého majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. Ocenění dlouhodobého majetku se naopak snižuje o dotaci, kterou účetní jednotka na pořízení tohoto majetku obdržela.

Koncem účetního období je třeba provést inventarizaci dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, při níž se zjišťuje jednak jeho existence, jednak správnost jeho ocenění. Dlouhodobý majetek se oceňuje primárně v pořizovacích cenách, reprodukčních pořizovacích cenách nebo vlastních nákladech. Fyzické a morální opotřebení (trvalé povahy) se vyjadřuje formou odpisů v souladu s odpisovým plánem účetní jednotky, o nichž se účtuje již v průběhu účetního období (zpravidla měsíčně). S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace může účetní