dnes je 21.6.2024

Input:

Daň z příjmů právnických osob - předpis, zálohy a doměrky daně

22.4.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

Daň z příjmů právnických osob – předpis, zálohy a doměrky daně

RNDr. Ivan Brychta

Během účetního a zdaňovacího období je nutno sledovat zaplacené zálohy na daň z příjmů, vč. částek zajištěných daní v zahraničí, a také sraženou daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy lze podle ZDP sraženou daň započítat na celkovou daňovou povinnost. Běžné zálohy na daň příjmů jsou odvozené podle tuzemských pravidel z poslední známé daňové povinnosti podle § 38a ZDP. Srážka daně (případně zajištění daně) z nějakého příjmu může plynou nejen podle § 36 ZDP v případě tuzemských příjmů, ale také ze zahraničních příjmů (a to nejenom těch, které tam podléhají tamní dani z příjmů, ale i těch, které v zahraničí podléhají dani darovací, protože příjem z darování podléhá od roku 2014 v České republice dani z příjmů). Daň z příjmů v zahraničí bývá většinou hrazena zahraničním subjektem (odběratelem), který o uhrazenou částku daně poníží úplatu zaslanou tuzemskému poplatníkovi (dodavateli).

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • § 25 odst. 1 písm. s) – Daň z příjmů FO a daň z příjmů PO se neuznává za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů [s určitou výjimkou podle § 24 odst. 2 písm. ch) – daně zaplacené v zahraničí]

  • § 24 odst. 2 písm. ch) – Daň z příjmů zaplacená v zahraničí

  • § 36 – Plnění podléhající v tuzemsku srážkové dani

  • § 38a – Zálohy na daň z příjmů

  • § 38e – Zajištění daně

Popis operace:

Daňová povinnost vyplývající ze ZDP představuje v účetní jednotce složku účetních nedaňových nákladů a účtuje se o ní v rámci operací účetní uzávěrky na nákladových účtech skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

Důsledkem tohoto zaúčtování je, že účetní výsledek hospodaření je zachycen v závěrce ve výši zisku (příp. i ztráty) po zdanění (tedy jako disponibilní zisk) a daň z příjmů již není součástí jeho rozdělení v následujícím období.

Během účetního a zdaňovacího období je nutno sledovat zaplacené částky, které mohou být dvojího druhu:

 1. běžné zálohy na daň příjmů, odvozené podle tuzemských pravidel z poslední známé daňové povinnosti podle § 38a ZDP,
 2. daň z příjmů (případně daň darovací, protože příjem z darování podléhá v České republice dani z příjmů) zaplacená z příjmů v zahraničí – většinou formou srážky (či zajištění) z úhrady faktury vystavené zahraničnímu odběrateli.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Platby zálohy na daň z příjmů   341   221   
2.   Zaúčtování daňové povinnosti   591   341   
3.   Zaúčtování předpisu doměrku/vratky daně z příjmů   595   341   

Analytické účty:

U účtu 341 – Daň z příjmů je vhodné analyticky odlišit zálohu na daň, účet 221 – Peněžní prostředky na účtech rozlišit podle jednotlivých bankovních účtů.

Na vrub účtu 591 – Daň z příjmů – splatná se účtují částky daně z příjmů odpovídající výsledku hospodaření (viz příklady).

AÚ u účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů odlišuje jednotlivé případy.

Případné vratky daně za minulá léta se účtují v záporné hodnotě.

Z vyskytujících se případů vyplývá následující vhodné analytické členění účtu 341 – Daň z příjmů:

AU1   341 100   Daň z příjmů – splatná   
AU2   341 200   Zaplacené běžné zálohy na daň   
AU3   341 300   Daň z příjmů (příp. daň darovací) zaplacená v zahraničí   
AU4   341 300   Zajištění daně zahraničním dodavatelům  

Účtování zajištění daně

Provede-li zajištění daně v rámci obchodního vztahu zahraniční odběratel, bude tuzemský dodavatel o zajištěné dani účtovat např. následujícím způsobem:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Zaúčtování výnosu z obchodního vztahu   311   6xx   
2.   Předpis zajištěné daně odběratelem  591   311   
3.   Úhrada zbylé částky od odběratele (připsána na účet dodavatele)   221   311   

Zajištěná daň odběratelem se tak stane jakousi zvláštní daní (zálohou na daň) zaplacenou v zahraničí, která se případně zohlední pro tuzemské zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění způsobem podle § 38f ZDP.

Bude-li naopak v pozici toho, kdo musí zajistit daň tuzemský odběratel, projeví se účtování o zajištěné dani zahraničnímu dodavateli např. takto:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Zaúčtování obchodní transakce u odběratele (náklad příp. pořízení majetku)  5xx, příp. 04x   321   
2.   Předpis zajištěné daně odběratelem zahraničnímu dodavateli  321   341   
3.    Odvod zajištěné daně správci daně  341   221  
4.   Úhrada zbylé částky dodavateli   321   221   

Doplňme, že zajištění daně se provádí způsobem a ve výši podle § 38e ZDP (pokud smlouva o zamezení dvojímu zdanění s příslušným státem neuvádí jiné sazby).

Účtování srážkové daně

Pro účtování srážkové daně rozebírá ČÚS č. 019 v bodě 4.1.2 dvě situace:

 • V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle ZDP zdaňují zvláštní sazbou daně a u kterých lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. V tomto případě se tedy uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, a je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. (postup viz dále).

 • V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) zaúčtuje v netto částce, tedy v částce snížené o případnou sraženou daň.

Platí, že podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se zaúčtují v brutto částce, a plynou-li z tuzemska, se zaúčtují v netto částce.

Účtování splatné daně z příjmů

Účtování splatné daně z příjmů na vrub účtu 591 – Daň z příjmů – splatná v účetním období započatém po 31. 12. 2015 je mnohem jednodušší než dříve, neboť podnikatelé již nemusejí odlišovat běžný a mimořádný výsledek hospodaření (jak tomu bylo v úpravě platné do konce roku 2015, kdy se používal pro odlišení daňové povinnosti svázané s mimořádným výsledkem účet 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná).

Sazba daně z příjmů podle § 21 odst. 1 ZDP:

Rok  2005  2006–2007  2008  2009  od 2010  
Výše daně   26 %   24 %   21 %   20 %   19 %   

Aktuální 19% sazba se týká právnických osob v běžných případech. Odlišnými sazbami jsou zdaňovány právnické osoby založené na fondovém hospodaření, a to:

 • základní investiční fondy (viz vymezení v § 17b ZDP), které mají sazbu daně ve výši 5 %, anebo

 • fondy penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění, které mají sazbu ve výši 0 %.

Příjmy, které jsou zdaněny v samostatném základu daně podle § 20b ZDP (tj. příjmy právnických osob z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí), jsou zdaněny 15 % sazbou daně (která se aplikuje na samostatný základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů).

Rezerva na daň z příjmů

V případech, kdy v okamžiku sestavení účetní závěrky není ještě možné řádně vyčíslit daňovou povinnost, a očekává se, že daňová povinnost bude, je třeba místo předpisu daňové povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...