dnes je 23.6.2024

Input:

Členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty

8.11.2004, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.3 Členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty

Ing. Jiří Karvánek

1. Úvod
2. Vymezení obsahové náplně Výkazu zisku a ztráty

Nájem podniku

1. Úvod

Právní úprava

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, především § 4 odst. 8 (dále jen ZÚ)

  • Vyhláška MF č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ pro podnikatele (PVZÚ), stanoví v přílohách č. 2 a 3 obsahovou náplň výkazu zisku a ztráty

Ministerstvo financí v duchu § 4 odst. 8 ZÚ stanovilo uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. Náklady se zachycují v tzv. výkazu zisku a ztráty, který se může sestavovat buď v druhovém, nebo účelovém členění.

Obsahová náplň

Obsahová náplň výkazu zisku a ztráty je stanovena PVZÚ. Vzhledem k tomu, že účetním obdobím nemusí být jen kalendářní rok, ale též i hospodářský rok, a v případě přeměn společností i období kratší nebo delší než 12 měsíců, je třeba při sestavování výkazu zisku a ztráty rozhodnout, který předpis se pro účetní závěrku daného účetního období použije.

Platí pravidlo, že se použije předpis platný v první den účetního období, za které se účetní závěrka provádí.

2. Vymezení obsahové náplně výkazu zisku a ztráty

Použití PVZÚ

PVZÚ udává minimální závazný výčet informací, účetní jednotky mohou zvolit podrobnější členění položek v rámci požadovaného členění. PVZÚ dává účetním jednotkám možnost uspořádání a označování položek ve výkazu buď podle druhového, nebo podle účelového členění. Výkaz zisku a ztráty v uspořádání podle druhového členění je uveden v příloze č. 2 PVZÚ a podle účelového členění v příloze č. 3 PVZÚ.

Výkaz zisku a ztráty dle druhového členění

I. Tržby za prodej zboží 
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 
Obchodní marže 
II. Výkony 
 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 
 3. Aktivace 
B. Výkonová spotřeba 
 1. Spotřeba materiálu a energie 
 2. Služby 
Přidaná hodnota 
C. Osobní náklady 
 1. Mzdové náklady 
 2. Odměny členů orgánů společnosti a družstva 
 3.Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
 4. Sociální náklady 
D. Daně a poplatky 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 
 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
 2. Tržby z prodeje materiálu 
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 
 2. Prodaný materiál 
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 
IV. Ostatní provozní výnosy 
H. Ostatní provozní náklady 
V. Převod provozních výnosů 
I. Převod provozních nákladů 
Provozní výsledek hospodaření 
VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 
J. Prodané cenné papíry a podíly 
VII.  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 
 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 
 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 
K. Náklady z finančního majetku 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 
X. Výnosové úroky 
N.  Nákladové úroky 
XI. Ostatní finanční výnosy 
O. Ostatní finanční náklady 
XII. Převod finančních výnosů 
P. Převod finančních nákladů 
Finanční výsledek hospodaření 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 
 1. – splatná 
 2. – odložená 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 
XIII.  Mimořádné výnosy 
R. Mimořádné náklady 
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 
 1. – splatná 
 2. – odložená 
Mimořádný výsledek hospodaření 
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 
****  Výsledek hospodaření před zdaněním 

Výkaz zisku a ztráty dle účelového členění

I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 
A. Náklady prodeje 
Hrubý zisk nebo ztráta 
B. Odbytové náklady 
C. Správní režie 
II. Jiné provozní výnosy 
Nahrávám...
Nahrávám...