dnes je 25.5.2024

Input:

č. 93/2004 Sb. NSS; Pojem stavby

č. 93/2004 Sb. NSS
Pojem stavby
k § 25 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 1997 (v textu též „zákon o daních z příjmů“)
Volně položené panely nelze pro účely vymezení hmotného majetku podle § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, považovat za stavbu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2003, čj. 31 Ca 24/2002-27)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 827/2001 a 848/2001.
Věc: Zdeněk K. a Vladislava K. v K. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z příjmů.

Žalobce Zdeněk K. se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2001, jímž bylo částečně vyhověno jeho odvolání do dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou a snížena jeho daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 na částku 233 952 Kč. Navrhl i zrušení dodatečného platebního výměru finančního orgánu I. stupně.
V žalobních námitkách žalobce zpochybňoval právní názor finančních orgánů, které hodnotily výdaj na nákup 250 kusů panelů jako výdaj na stavbu, tedy na hmotný majetek. Žalobce tvrdil, že panely použil na zařízení staveniště. Takové použití panelů má podle žalobcova mínění charakter terénní úpravy a nelze je považovat za stavbu, a proto ani za hmotný majetek. Žalovaný svým postupem porušil § 24 odst. 2, § 26 odst. 2 a 5, § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů, § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, a § 2 odst. 7, § 16 odst. 8, § 50 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 323/1996 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb.
Žalobkyně Vladislava K. se samostatnou žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 12. 2001, jímž bylo částečně vyhověno jejímu odvolání do dodatečného platebního výměru Finančního úřadu v Chlumci nad Cidlinou a snížena její daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 na částku 21 138 Kč. Proti napadenému rozhodnutí žalovaného i dodatečnému platebnímu výměru správce daně I. stupně vznesla shodné námitky jako její manžel Zdeněk K., který na ni jako na spolupracující osobu dělil příjmy a výdaje.
Ze spisu vyplynulo, že žalobce nakoupil 250 kusů panelů, z nichž sedm použil pro zhotovení plochy pod kontejner u hřbitova pro Obecní úřad Roudnice; zbývajících 243 panelů použil ke zhotovení plochy pro skladování materiálu a techniky na pozemku ve vlastnictví dcery žalobců. Žalovaný správní orgán tyto panely považoval za stavbu, a proto podle § 26 odst. 2 a § 30 odst. 6 zákona o daních z příjmů vyloučil z výdajů žalobce částku Kč 326 592 s tím, že se jednalo o výdaje na pořízení hmotného majetku, které jsou součástí jeho pořizovací ceny ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Žalovaný neshledal ani důvod pro zahrnutí 10 % vstupní ceny hmotného majetku do nákladů podle § 34 citovaného zákona.
Krajský soud v Hradci Králové napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1 a 4 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Skutková zjištění, o která žalovaný opíral svoje
Nahrávám...
Nahrávám...