dnes je 20.5.2024

Input:

č. 834/2006 Sb. NSS; Ochrana přírody a krajiny: silniční vegetace

č. 834/2006 Sb. NSS
Ochrana přírody a krajiny: silniční vegetace
k § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
k § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Nachází-li se strom napadený epidemickou chorobou na pozemku, který je průjezdním úsekem silnice, pak podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, není tento strom jako silniční vegetace součástí ani příslušenstvím průjezdního úseku silnice; orgán ochrany přírody nemůže proto vlastníku tohoto pozemku uložit povinnost tento strom pokácet podle § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 8. 2004, čj. 7 A 46/2001-56)
Věc: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, proti Ministerstvu životního prostředí o uložení povinnosti pokácet strom.

Bývalý Okresní úřad v České Lípě rozhodnutím ze dne 28. 11. 2000 (které bylo změněno napadeným rozhodnutím žalovaného) uložil Správě a údržbě silnic Česká Lípa podle § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokácet dub stojící na pozemku v k. ú. B., napadený epidemickou chorobou, a provést s tím souvisící další opatření. Podle odůvodnění je pozemek ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření státní příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Česká Lípa. Dřeviny jsou podle § 120 obě. zák. součástí pozemku. Vlastník pozemku je rovněž vlastníkem dřevin, které na tomto pozemku rostou; nepochybně za stát vykonává vlastnická práva k předmětnému pozemku a má i zákonem stanovenou povinnost pečovat o dřeviny na tomto pozemku rostoucí. Tato povinnost jej váže i tehdy, pokud uvedená dřevina není součástí silniční vegetace, jak je definována v § 14 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Proto žalovaný dospěl k závěru, že orgán ochrany přírody I. stupně postupoval v souladu se zákonem, jestliže podle § 7 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny uložil odvolateli povinnost provést nezbytné zásahy.
Žalobkyně namítla, že rozhodnutí odporuje zákonu o pozemních komunikacích. Pokud by ošetřovala či likvidovala silniční vegetaci nad rámec tohoto ustanovení, porušovala by závazná rozpočtová pravidla, neboť by vynakládala finanční prostředky určené k údržbě silnic (včetně jejich součástí a příslušenství) na údržbu věci, která součástí ani příslušenstvím silnice není.
O žalobě proti rozhodnutí žalovaného Vrchní soud v Praze nerozhodl do 31. 12. 2002 a věc poté převzal Nejvyšší správní soud; v průběhu řízení Správa a údržba silnic Česká Lípa - státní příspěvková organizace ztratila způsobilost být účastníkem řízení. Jejím právním nástupcem se stala Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSSLK), příspěvková organizace. Soud proto pokračoval v řízení s tímto nástupcem.
Nejvyšší správní soud rozsudkem napadené rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Podle předloženého výpisu z katastru nemovitostí je parcela se stromem ostatní plochou se způsobem využití „silnice“. Vlastnické právo je u ní zapsáno pro Liberecký kraj a nemovitost spravuje Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
Nahrávám...
Nahrávám...