dnes je 20.5.2024

Input:

č. 729/2005 Sb. NSS; Azyl: zastavení řízení před soudem pro nemožnost zjištění místa žalobcova pobytu

č. 729/2005 Sb. NSS
Azyl: zastavení řízení před soudem pro nemožnost zjištění místa žalobcova pobytu
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 217/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
Soud nevyčerpal všechny dostupné prostředky ke zjištění pobytu žadatele o azyl, jestliže pouze vznesl dotazy ohledně této skutečnosti na Ministerstvo vnitra a ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a nepokusil se žadateli o azyl doručit písemnosti na adresu jím uvedenou v žalobě. Za této situace nejsou splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.3. 2004, čj. 2 Azs 41/2003-42)
Prejudikatura: srov. č. 343/2004 a č. 643/2005 Sb. NSS.
Věc: Vitalii H. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Ministerstvo vnitra žalobou napadeným rozhodnutím zastavilo ve smyslu § 25 písm. d) zákona o azylu řízení o udělení azylu.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce (stěžovatel) dne 13. 6. 2002 k Vrchnímu soudu v Praze opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 2501 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002. V tomto podání stěžovatel označil jako místo svého pobytu (bydliště) adresu ulice Š. 266, obec T.
Krajský soud v Plzni, který věc od Vrchního soudu v Praze převzal, zastavil usnesením ze dne 25. 7. 2003 řízení o žalobě proti uvedenému rozhodnutí správního orgánu s odkazem na § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 zákona o azylu, neboť nebylo možné zjistit místo stěžovatelova pobytu a tato skutečnost bránila nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci. Jak vyplývá z usnesení soudu, žalovaný soudu dne 18. 3. 2003 sdělil, že stěžovatel se zdržuje na adrese K., okres D. Zásilku určenou do vlastních rukou stěžovateli vrátila pošta v K. dne 10. 4. 2003 soudu s oznámením, že nebyla v úložní době vyzvednuta. Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, soudu 28. 4. 2003 sdělilo, že stěžovatel má vydáno výjezdní vízum za účelem udělení azylu platné do 4.4. 2002, dosud nepožádal o vydání dalšího víza a jeho současný pobyt není znám. Legální odjezd z České republiky není evidován. Policie České republiky, oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Plzeň, oddělení cizinecké policie D., soudu 9. 5. 2003 sdělilo, že dle místního šetření ze dne 6. 5. 2003 se žalobce na ubytovně v K. již delší dobu nezdržuje a jeho současný pobyt není znám. Stejnou zprávu ohledně stěžovatele tato součást Policie České republiky doručila soudu dne 16. 7. 2003. Z těchto okolností soud dovodil, že nelze zjistit místo stěžovatelova pobytu. Naplnění podmínky aplikace § 33 zákona o azylu, podle něhož nemožnost zjistit pobyt musí bránit rozhodnutí ve věci nejméně 90 dnů, soud shledává ve skutečnosti, že stěžovatel v žalobě neuvedl konkrétní námitky vůči napadenému rozhodnutí ve smyslu § 71 odst. 1 s. ř. s., výroky rozhodnutí, které žalobou napadá, a z jakých skutkových a právních důvodů považuje napadené výroky za
Nahrávám...
Nahrávám...