dnes je 20.5.2024

Input:

č. 728/2005 Sb. NSS; Daňové řízení: doplnění odvolání

č. 728/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: doplnění odvolání
k § 48 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
Může-li odvolatel podle § 48 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, pozměňovat nebo doplňovat údaje svého odvolání do doby, než je o odvolání rozhodnuto, znamená to, že do této doby musí být doplnění odvolání doručeno odvolacímu orgánu, aby se o důvodech obsažených v doplnění odvolání reálně dozvěděl a mohl se s nimi vypořádat tak, jak mu ukládá § 50 odst. 7 věta druhá téhož zákona. V této souvislosti nelze aplikovat § 14 odst. 7 uvedeného zákona, protože se nejedná o lhůtu, ale pouze o stanovení doby, v níž může odvolatel údaje svého odvolání doplňovat a pozměňovat. Bylo-li doplnění odvolání podáno k poštovní přepravě až dne předcházejícího dni, ve kterém odvolací orgán o odvolání rozhodl, nelze odvolacímu orgánu vytýkat, že se nevypořádal s důvody uvedenými v doplnění odvolání, neboť se o nich nedozvěděl.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2004, čj. 7 Afs 13/2003-71)
Věc: Společnost s ručením omezeným M. v B. proti Finančnímu ředitelství v Brně o spotřební daň, o kasační stížnosti žalovaného.

Finanční úřad Brno-venkov vyměřil žalobci rozhodnutím ze dne 7.3. 2000 za zdaňovací období měsíce října 1999 spotřební daň podle pomůcek ve výši 45 209 Kč.
Finanční ředitelství v Brně zamítlo žalobcovo odvolání dne 20. 9. 2000 žalobou napadeným rozhodnutím.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 11. 6. 2003 rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Rozsudek krajského soudu napadl žalovaný správní orgán (stěžovatel) kasační stížností, v níž krom jiného polemizoval se závěrem krajského soudu, že bylo jeho povinností zabývat se doplněním odvolání, které žalobce ve věci podal, přestože v době, kdy stěžovatel o odvolání rozhodl, toto doplnění ještě neměl k dispozici. Navíc stěžovatel poukázal na to, že v doplnění odvolání
Nahrávám...
Nahrávám...