dnes je 22.5.2024

Input:

č. 688/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí profesních komor

č. 688/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí profesních komor
k § 4 odst. 1 písm. a) a k § 65 soudního řádu správního
Profesní komory - a mezi nimi i Notářská komora České republiky -jsou právnickými osobami, jimž zákon svěřil rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, a jsou tedy správními orgány ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Rozhodnutí komor o veřejných subjektivních právech a povinnostech jejich členů proto přezkoumávají soudy ve správním soudnictví v řízení o žalobách podle § 65 a násl. s. ř. s., a nikoliv obecné soudy v civilním řízení soudním. Proti rozhodnutím správních soudů mají pak účastníci řízení k dispozici opravné prostředky toliko podle soudního řádu správního, a nikoliv podle občanského soudního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, čj. 1 As 21/2004-38)
Věc: JUDr. Marcela D. v L. proti Notářské komoře České republiky o obnovu řízení, o kasační stížnosti navrhovatelky.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 4. 2002 potvrdil rozhodnutí Kárné komise Notářské komory České republiky ze dne 2. 4. 2001. Rozsudek nabyl právní moci dne 7. 6. 2002.
Navrhovatelka se návrhem domáhala povolení obnovy řízení. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 4. 2004 návrh odmítl. V odůvodnění uvedl, že do 31. 12. 2002 soudy rozhodovaly o opravném prostředku proti rozhodnutí kárné komise o odvolání notáře podle části páté hlavy třetí občanského soudního řádu. Proti rozhodnutí soudu v takové věci nebyl opravný prostředek přípustný (§ 250s odst. 1 o. s. ř.). Z důvodu nepřípustnosti tedy nepřicházel v úvahu ani návrh na povolení obnovy řízení. Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. (po 1. 1. 2003 s účinností soudního řádu správního) je obnova řízení přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu [písm. a)] ave věcech politických stran a politických hnutí [písm. b)]. O takový případ se však nejedná. Proti shora uvedenému rozsudku, kterým byla přezkoumávána zákonnost rozhodnutí správního orgánu, není návrh na obnovu řízení přípustný, a to ani podle současně platného občanského soudního řádu, ani podle soudního řádu správního. Z uvedených důvodů soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnul jako nepřípustný.
Navrhovatelka v kasační stížnosti namítla, že v dané
Nahrávám...
Nahrávám...