dnes je 23.6.2024

Input:

č. 666/2005 Sb. NSS, Daňové řízení: důkazní břemeno

č. 666/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: důkazní břemeno
k § 31 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
Unesl-li správce daně důkazní břemeno ve shodě s § 31 odst. 8 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tím, že vyvrátil tvrzení daňového subjektu o skutečnostech uvedených ve smlouvách o přijetí zdanitelného plnění, bylo na daňovém subjektu, aby prokázal svá tvrzení, přičemž absence takových důkazů šla k jeho tíži.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2004, čj. 3 Afs 12/2003-277)
Věc: Akciová společnost S. v Č. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.

Finanční úřad v Českých Budějovicích platebním výměrem ze dne 9. 1. 2002 vyměřil žalobci nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za zdaňovací období březen 2001 ve výši 1 430 542 Kč.
Žalobce napadl platební výměr odvoláním v části neuznaného odpočtu daně ve výši 14 300 000 Kč.
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 4. 11. 2002 odvolání žalobce zamítlo.
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu proti tomuto rozhodnutí jako nedůvodnou rozsudkem ze dne 14. 5. 2003. V odůvodnění rozsudku krajský soud uvedl, že zásadní otázkou sporu je, zda žalobci vznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši jím uplatněné a zda žalobce náležitě doložil oprávněnost tohoto nároku. Správní orgány snížily nárokovaný nadměrný odpočet DPH na základě skutečností, které realizaci konkrétního obchodního případu (koupi stroje na výrobu papírových kapesníčků) zpochybnily: Správce daně vyzval ve vytýkacím řízení žalobce k prokázání přijetí stroje. Žalobce k výzvě uvedl, že na koupi stroje existuje kupní smlouva ze dne 16. 1. 2001, přičemž stroj převzal přímo leasingový nájemce dne 26. 3. 2001. Správce daně zjistil, že iniciátorem uzavírání kupních smluv byla akciová společnost C. Dovozcem stroje z Itálie za cenu 13 987 400 Kč byla společnost s ručením omezeným A., která uzavřela následně kupní smlouvu bez uvedení data se společností s ručením omezeným X. za kupní cenu 40 686 200 Kč bez DPH. Dne 15. 1. 2001 uzavřela společnost s ručením omezeným X. kupní smlouvu s akciovou společností M. za kupní cenu 63 000 000 Kč bez DPH. Dne 16. 1. 2001 uzavřela akciová společnost M. kupní smlouvu s žalobcem; kupní cena činila částku 65 000 000 Kč bez DPH. Tyto kupní smlouvy byly uzavírány i přesto, že stroj nebyl v té době na území České republiky; z Itálie do celního skladu v Českých Budějovicích byl převezen až dne 6. 3. 2001. Žádná ze společností nemohla v lednu stroj převzít ani s ním disponovat, avšak přesto se každá z nich zavázala, že jej druhé straně předá; účastníci těchto obchodních vztahů věděli, že takový závazek nemohou splnit.
Soud se ztotožnil se závěrem správních orgánů, že mezi účastníky smluv byl okamžik předání stroje sjednáván účelově a odlišně od stavu reálného. Společnost s ručením omezeným M. nemohla na žalobce vlastnictví stroje převést, neboť tato společnost vlastnictví ke stroji sama nenabyla tak, jak uváděla. Jako plátce DPH mohla přijmout zdanitelné plnění podle § 19 odst. 1 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
Nahrávám...
Nahrávám...