dnes je 11.8.2022

Input:

č. 637/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy

č. 637/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy
k § 102 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
k § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutí, jímž stavební úřad nařídí stavebníkovi podle § 102 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, zastavit práce na nepovolené stavbě, je z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno jakožto rozhodnutí předběžné povahy. Soud k žalobě přezkoumá až rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo o jejím dodatečném povolení, které následuje a které teprve je konečné.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2004, čj. 38 Ca 706/2002-34)
Věc: Ing. Radomír V. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy o zastavení stavebních prací.

Úřad městské části Praha 6 rozhodnutím ze dne 13. 6. 2001 nařídil žalobci podle § 102 odst. 2 stavebního zákona okamžitě zastavit veškeré stavební práce na pozemku, jehož byl žalobce vlastníkem.
Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím ze dne 18. 7. 2002 k odvolání žalobce změnil formulaci prvého odstavce rozhodnutí vydaného v I. stupni; v ostatním výrok napadeného rozhodnutí potvrdil.
Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou, kterou Městský soud v Praze odmítl.
Z odůvodnění:
Řízení o žalobě nemohlo proběhnout a soud žalobu odmítl z následujících důvodů:
Ustanovením čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je garantováno právo na ochranu před zásahem do subjektivního práva mocenským aktem státu, tedy aktem vydaným ve veřejnoprávní sféře příslušným orgánem vůči adresátům takového aktu. Stanoví se, že ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Obecně se tak lze dovolat ochrany svých práv (nikoli cizích), a to stanoveným postupem. Je tedy zřejmé, že osoba dovolávající se zásahu do práv musí nositelem takových práv - a to věcných nebo procesních - být, a pak může využít zákonem stanovený postup k jejich ochraně.
Postup, jakým se lze dovolat ochrany svých veřejných subjektivních práv, do nichž bylo zasaženo rozhodnutím orgánu veřejné správy, stanoví § 65 a násl. s. ř. s. Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. se může (je legitimován k podání žaloby) ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak. Podle odst. 2 uvedeného ustanovení může podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu i účastník řízení před správním orgánem, který není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.
Ochrana takto poskytovaná veřejným subjektivním právům však není neomezená; žalobce je legitimován jako účastník správního řízení brojit proti
Nahrávám...
Nahrávám...