dnes je 20.5.2024

Input:

č. 631/2005 Sb. NSS; Obecně závazné vyhlášky obcí: pohyb psů na veřejných prostranstvích

č. 631/2005 Sb. NSS
Obecně závazné vyhlášky obcí: pohyb psů na veřejných prostranstvích
k § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění před novelou provedenou zákonem č. 313/2002 Sb.*)
Obec mohla na základě zmocnění obsaženého v § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, v obecně závazné vyhlášce obce k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku vymezit veřejná prostranství a stanovit práva a povinnosti průvodců psů v případě volného pohybu psů na těchto prostranstvích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2005, čj. 4 As 35/2003-59)
Věc: Milan P. v H. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uložení pokuty za přestupek, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce dne 6. 8. 2001 věnčil na ulici D. v Havířově psa a neměl jej opatřeného náhubkem. Magistrát města Havířova uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v návaznosti na čl. 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Havířova. Uložil mu pokutu 200 Kč podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích a povinnost k náhradě nákladů správního řízení ve výši 500 Kč. O odvolání rozhodoval tehdy příslušný Okresní úřad v Karviné; odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí o odvolání podal žalobce žalobu. Namítal, že chov psů i jiných zvířat se řídí zejména zákonem o veterinární péči, občanským zákoníkem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání, přičemž podle judikatury Ústavního soudu v takovémto případě nelze materii již upravenou zákonem regulovat obecně závaznými vyhláškami obcí, a proto rozhodnutí vydané na základě takovéto vyhlášky musí být zrušeno.
Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl s odůvodněním, že obecně závazná vyhláška města Havířova, na jejímž podkladě správní orgán o přestupku rozhodl, byla vydána v souladu s § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, a proto bylo o přestupku rozhodnuto v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona o přestupcích. Soud dále uvedl, že rozpor s Ústavou nebyl u uvedené obecní vyhlášky shledán, neboť v dotčeném ustanovení svého čl. 4 upravuje tato vyhláška pohyb psů na veřejných prostranstvích Havířova.
V kasační stížnosti žalobce (stěžovatel) zopakoval svou námitku o tom, že pohyb psů na veřejných prostranstvích nelze obecními vyhláškami regulovat. Odkázal přitom na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/01.
Žalovaný (Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako kompetenční nástupce okresního úřadu, který rozhodl o odvolání) navrhl zamítnutí kasační stížnosti. Poukázal mezi jiným na to, že ustanovení nového zákona o obcích bylo přijato právě jako reakce na judikaturu Ústavního soudu uváděnou stěžovatelem v kasační stížnosti. Obec může upravit pohyb psů na veřejných prostranstvích na území obce, neboť tuto věc lze podřadit pod zmocnění podle § 10 písm. b) obecního zřízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Právním základem pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí je článek 104 odst. 3 Ústavy ČR, který stanoví, že
Nahrávám...
Nahrávám...