Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 61 ZDPH - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.61
§ 61 ZDPH - Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 5 – Osoby povinné k dani

§ 6

§ 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 132, odst. 1 písm. f), h), k) - o)

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

K § 61 písm. a)

Podle písm. a) je osvobozeno poskytnutí služeb a s nimi související dodání zboží jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy vyjmenovaných právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, vlastenecká, filozofická, dobročinná nebo občanská, pokud toto osvobození nenarušuje hospodářskou soutěž.

Jak je vysvětleno v důvodové zprávě k návrhu novely, pojem „dobročinný” je nutno vnímat ve smyslu „filantropický”.

Při posuzování, zda může být činnost určitého subjektu osvobozena od daně podle tohoto ustanovení, je posuzována právní forma a převažující činnost subjektu.

K § 61 písm. b)

Podle písm. b) je osvobozeno poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení osob, které poskytují tyto osvobozené služby, bylo od 1. ledna 2009 novelou zákona rozšířeno, byl zpřesněn a rozšířen výčet osob, které mohou poskytovat osvobozené služby úzce související s ochranou a výchovou dětí a mládeže a s nimi související dodání zboží: jedná se o orgány sociálně-právní ochrany dětí a další osoby vymezené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jsou jimi krajské úřady, obecní úřady, ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, které byly pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany.

Podle znění zákona platného do konce roku 2008 byly uvedené služby osvobozeny, jen když byly poskytovány veřejnoprávními subjekty nebo neziskovými právnickými osobami.

K § 61 písm. c)

Podle písm. c) je osvobozeno poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem výchovy a vzdělávání vymezeným v § 57, ke zdravotnickým službám podle § 58 a službám sociální pomoci podle § 59.

K § 61 písm. d)

Podle písm. d) je osvobozeno poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou, pokud je poskytují neziskové právnické osoby osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Ustanovení zahrnuje poměrně široký okruh poskytovatelů i služeb, jako příklad lze uvést např. provozování hřišť nebo koupališť za úplatu příspěvkovými organizacemi obcí nebo občanskými sdruženími – tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby a podobné.

K § 61 písm. e)

Podle písm. e) je osvobozeno poskytování kulturních služeb a s nimi úzce související dodání zboží vyjmenovanými osobami, jako právnickou osobou zřízenou zákonem (takovou osobou je např. Národní galerie v Praze), právnickou osobou zřízenou ministerstvem kultury (např. Památník národního písemnictví, Laterna magika Praha, státní hrady a zámky…) nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání (např. příspěvkové organizace obcí nebo krajů, jako některá divadla, filharmonie…). Podle tohoto ustanovení je tedy osvobozeno např. vstupné do objektů historických památek ve vlastnictví státu, na kulturní představení poskytovaná uvedenými osobami apod.

K § 61 písm. f)

Podle písm. f) je osvobozeno poskytování služeb a dodání zboží vyjmenovanými osobami (osobami uvedenými v § 61 písm. a) – e) a osobami oprávněnými poskytovat osvobozené služby výchovy a vzdělávání podle § 57, osvobozené zdravotnické služby a zboží podle § 58 a osvobozené služby sociální pomoci podle § 59) při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které byly tyto osoby založeny nebo zřízeny. Osvobození se uplatní, pokud nenarušuje hospodářskou soutěž. Podle tohoto ustanovení může být osvobozeno poskytování služeb a dodání zboží např. při příležitostném pořádání různých plesů, kulturních představení, charitativních prodejních akcí a podobně, pokud je výtěžek těchto akcí určen na činnosti, pro které byly uvedené osoby založeny nebo zřízeny.

K § 61 písm. g)

Novelou 2019 bylo upraveno