Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 56a ZDPH - Nájem nemovité věci

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.5610001
§ 56a ZDPH - Nájem nemovité věci

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 13 – Dodání zboží

§ 21 – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

§ 47 – Sazby daně u zdanitelného plnění

§ 48 – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

§ 56 – Dodání nemovité věci

§ 72 až § 79

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 12, čl. 135 odst. 1 písm. j) – l), odst. 2, čl. 137

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 56a ZDPH stanoví podmínky, za nichž je nájem nemovité věci osvobozen od daně nebo naopak podléhá DPH.

K § 56a odst. 1

Podle odst. 1 je nájem nemovité věci obecně osvobozen od daně s výjimkami dále stanovenými v odst. 1, tj. s výjimkou

  • krátkodobého nájmu nemovité věci,

  • poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 platné k 1. 1. 2008

  • nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

  • nájmu bezpečnostních schránek a

  • nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

Definice krátkodobého nájmu nemovité věci je stanovena v odst. 2, výčet druhů a charakteristika ubytovacích služeb vyplývá z vysvětlivek ke klasifikaci CZ-CPA, podle nichž kód 55 zahrnuje ubytovací služby v hotelích apod. zařízeních včetně úklidových služeb i ubytovací služby v nemovitostech bez úklidových služeb a ubytovací služby v nemovitostech užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště.

K § 56a odst. 2

Odst. 2 stanoví definici „krátkodobého nájmu nemovité věci”. Je jím nájem pozemku, jehož součástí je stavba, nájem stavby nebo jednotky, případně s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektrické energie, tepla, chladu nebo vody, na dobu nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

K § 56a odst. 3

Podle odst. 3 se plátce může rozhodnout u nájmu nemovité věci pro uplatňování DPH, pokud nájem poskytuje jinému plátci pro účely jeho ekonomické činnosti.

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

Novelou 2019 bylo v § 56a doplněno, že za služby, u kterých se neuplatňuje osvobození od daně jako u nájmu nemovité věci, patří i ubytovací služby.

Dále obsahuje novela 2019 změny § 56a, které vstoupí v účinnost až k 1. 1. 2021.

K § 56a odst. 1

Do odst. 1 byla novelou 2019 zařazena další služba, kterou není možné považovat za nájem osvobozený od daně – jedná se o poskytnutí ubytovacích služeb odpovídajících číselnému kódu 55 klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 1. 2008.

Kód 55 zahrnuje ubytovací služby v hotelích apod. zařízeních i ubytovací služby v pokojích nebo jednotkách, např. v bytech a domech pro dovolenou užívaných na časový úsek pro návštěvníky mimo jejich obvyklé bydliště, obvykle