dnes je 23.6.2024

Input:

č. 560/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: moderační právo soudu

č. 560/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: moderační právo soudu
k § 78 odst. 2 soudního řádu správního
Preventivní úloha postihu nespočívá jen v účinku vůči žalobci. Postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal. Moderační právo soudu upravené v § 78 odst. 2 s. ř. s., tj. možnost upustit od potrestání či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde o postih zjevně nepřiměřený.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, čj. 10 Ca 250/2003-48)
Prejudikatura: srov. č. 225/2004 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost I. v O. proti Komisi pro cenné papíry o uložení pokuty.

Rozhodnutím ze dne 6. 6. 2002 uložila Komise pro cenné papíry (dále též „Komise“) žalobci pokutu 1 000 000 Kč za porušení ustanovení § 183b odst. 1, § 183e odst. 3 a § 183d odst. 1 obchodního zákoníku. Povinnost podle § 183b odst. 1 obch. zák. porušil žalobce tím, že ve lhůtě do 11. 4. 2001 neučinil nabídku převzetí všem majitelům účastnických cenných papírů akciové společnosti F., v likvidaci, ačkoliv mu tato povinnost vznikla, když na hlasovacích právech této společnosti získal spolu s akciovou společností V., jednající s ním ve shodě, podíl 87,31 %; povinnost podle § 183e odst. 3 obch. zák. porušil žalobce tím, že bez zbytečného odkladu neoznámil Komisi vznik povinnosti učinit nabídku převzetí poté, co spolu se společností V. tento podíl získal. Dalším výrokem tohoto rozhodnutí byla uložena pokuta ve stejné výši společnosti V.
K rozkladu žalobce změnilo prezidium Komise toto rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 8. 10. 2003 tak, že omezilo rozsah správního deliktu na porušení § 183b odst. 1 a § 183e odst. 3 obch. zák. (povinnost dle § 183d odst. 1 obch. zák. totiž žalobci nevznikla) a uložilo žalobci pokutu 200 000 Kč. Stran porušení povinnosti učinit ve stanovené lhůtě nabídku převzetí dle § 183b odst. 1 obch. zák. se především konstatuje, že toto porušení znamená podstatný zásah do práv majitelů účastnických cenných papírů cílové společnosti, kteří mají právo uzavřít za stanovených podmínek smlouvu o prodeji cenných papírů s povinnou osobou. Pokud ta nabídku převzetí řádně neučiní, vzniká velké nebezpečí vzniku škody na straně majitelů těchto cenných papírů, především v důsledku rozdílu mezi „přiměřenou cenou“ cenného papíru ve smyslu § 183c odst. 3 obch. zák. a cenou, za kterou je možné papír prodat na veřejném trhu. Takový delikt je nutno považovat za závažný, protože podstatně oslabuje důvěru účastníků kapitálového trhu v instituty ochrany investorů na kapitálovém trhu, čímž podlamuje důvěryhodnost kapitálového trhu jako takového. Závažnost jednání žalobce (ve srovnání se závažností jednání druhého z účastníků) významně snižuje skutečnost, že sama tato společnost nevyvíjela ve vztahu k ovládnutí cílové společnosti žádné kroky; naopak ke vzniku povinnosti
Nahrávám...
Nahrávám...