dnes je 23.6.2024

Input:

č. 559/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: záměna účastníků řízení

č. 559/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: záměna účastníků řízení
k § 65 a násl. soudního řádu správního
k § 107a odst. 1 občanského soudního řádu
Procesní nástupnictví podle § 107a odst. 1 občanského soudního řádu při singulární sukcesi založené soukromoprávním postoupením veřejnoprávní pohledávky je v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu před správním soudem pojmově vyloučeno.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, čj. 1 Afs 38/2004-140)
Věc: Společnost s ručením omezeným C, v likvidácii (Slovenská republika), proti Celnímu ředitelství Brno o celní dluh, o kasační stížnosti žalobkyně.

Platebním výměrem ze dne 25. 4. 2001 vyměřil Celní úřad Břeclav - dálnice žalobkyni celní dluh ve výši 348 859 Kč. K odvolání žalobkyně změnilo Celní ředitelství Brno právní kvalifikaci vzniku celního dluhu a doplnilo ve výroku rozhodnutí ustanovení právních předpisů užitých při rozhodování; jinak zůstalo rozhodnutí vydané v I. stupni nedotčeno. Žalobkyně brojila proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno žalobou; tu však Krajský soud v Brně zamítl rozsudkem ze dne 25. 11.2003.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost, která byla Nejvyššímu správnímu soudu předložena dne 20. 5. 2004. Dne 31. 1. 2005 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen stěžovatelčin návrh na to, aby do řízení o kasační stížnosti vstoupil na její místo pan Miroslav H. Stěžovatelka soudu oznámila, že postoupila panu Miroslavu H. budoucí pohledávku ve výši 348 859 Kč, o níž Krajský soud v Brně vedl řízení; smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 21. 1. 2005 připojila k návrhu. Ze smlouvy plyne, že stěžovatelka již zaplatila vyměřený celní dluh; rozhodnutí ukládající jí povinnost k jeho úhradě však má za nezákonné. Zaplacenou částku proto považuje za svou pohledávku, kterou postupuje Miroslavu H. dnem podpisu smlouvy. K návrhu bylo přiloženo i prohlášení postupníka ze dne 24. 1. 2005 vyjadřující jeho souhlas se vstupem do řízení.
Návrh na záměnu účastníků v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka má za to, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky došlo k singulární sukcesi podle § 107a odst. 1 o. s. ř. (tj. k takovému přechodu či převodu práva, který není spojen se ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení u stěžovatelky jakožto původního účastníka), a že tedy nic nebrání tomu, aby do řízení vstoupil postupník; mýlí se však.
Soud ve správním soudnictví při přezkoumávání individuálního správního aktu vychází ze skutkového a
Nahrávám...
Nahrávám...