dnes je 23.6.2024

Input:

č. 547/2005 Sb. NSS, Daňové řízení: opakovaný dodatečný platební výměr

č. 547/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: opakovaný dodatečný platební výměr
k § 46 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb. a č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“)
Rozhodnutím o původním vyměření daně ve smyslu § 46 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je třeba rozumět rozhodnutí o předchozím, nikoliv prvním, vyměření. Dodatečný platební výměr tedy lze vydat opakovaně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, čj. 2 Afs 80/2004-72)
Věc: Boleslav B. v T. proti Finančnímu ředitelství Ostrava o daň z příjmů fyzických osob, o kasační stížnosti žalovaného.

Finanční úřad v Třinci dvěma dodatečnými platebními výměry ze dne 8. 2. 2002 doměřil žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1996 ve výši 209 840 Kč a za zdaňovací období roku 1997 ve výši 155 432 Kč.
Finanční ředitelství Ostrava zamítlo žalobcova odvolání žalobou napadenými rozhodnutími ze dne 10. 1. 2003.
Krajský soud v Ostravě spojil věci ke společnému projednání a rozhodnutí; rozhodnutí správních orgánů I. i II. stupně zrušil pro vady řízení rozsudkem ze dne 19. 2. 2004 a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Krajský soud na základě judikatury Ústavního soudu (rozhodnutí ze dne 4. 11. 1999, sp. zn. III. ÚS 86/99, a ze dne 13. 5. 2003, sp. zn. II. ÚS 334/2003) dospěl k závěru, že nezákonný byl postup žalovaného, který opakoval daňovou kontrolu přesto, že na základě předchozí daňové kontroly byly vydány dodatečné platební výměry a že se nová daňová kontrola týkala stejného období a stejných dokladů; navíc byla opakovaná kontrola zahájena v době, kdy žalovaný neměl ještě k dispozici nové skutečnosti, jimiž kontrolu odůvodnil. Podle názoru krajského soudu představuje právní moc dodatečných platebních výměrů ze dne 22.2. 1999 překážku věci rozhodnuté pro opětovné dodatečné vyměření daně. Vzhledem k tomu, že daňový řád v § 46 odst. 7 nevztahuje překážku věci rozhodnuté jen k případům vyměření (stanovení) daně, a nikoliv k dodatečnému vyměření (stanovení daně), pak v případě vydání dodatečného platebního výměru taková překážka založena je. Krajský soud tak zaujal názor, že dodatečně vyměřit daň lze pouze jednou a při nových skutečnostech lze postupovat pouze cestou obnovy řízení podle § 2 odst. 2a 6, § 54 a § 55 daňového řádu, což není v rozporu s § 27 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Jiný postup by byl v rozporu s § 1 odst. 2, § 2 odst. 2 a 6 a § 16 odst. 1 daňového řádu. Opakování daňové kontroly pak krajský soud považuje za přípustné jen v rámci řízení obnoveného. Z těchto důvodů krajský soud zrušil všechna napadená správní rozhodnutí, aniž se zabýval dalšími žalobními námitkami.
Kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel domáhal zrušení tohoto rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Stěžovatel tvrdil, že § 27 daňového řádu se vztahuje pouze na zastavení řízení zahájených na návrh daňového subjektu. Souhlasí s tím, že podle § 28 odst. 1 daňového řádu je vázán i svým vlastním rozhodnutím; tato vázanost však nemůže bránit novému řízení na základě nově zjištěných skutečností. Takový postup není vyloučen ustanovením § 46 odst. 7 daňového řádu, které nelze
Nahrávám...
Nahrávám...