dnes je 25.5.2024

Input:

515/2004 Sb., Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění účinném k 27.4.2010

č. 515/2004 Sb., Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění účinném k 27.4.2010
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
578/2004 Sb.
(k 25.11.2004)
v § 1 mění písm. a) a b)
338/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
mění v § 1 odst. 1 písm. a) a b)
68/2008 Sb.
(k 29.2.2008)
mění § 1 odst. 1 a § 2 odst. 1
97/2010 Sb.
(k 27.4.2010)
mění § 2, § 3 a § 5, nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí 50 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.
(2) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.
§ 2
(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) .
(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu určené organizaci5) je žadatelem
a) malý podnik3) , činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 45 %,
b) střední podnik3) , činí v územní oblasti podle odstavce 1 výše hmotné podpory 35 %

z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2) .
(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 20087) činí výše hmotné podpory v územní oblasti podle odstavce 1 u
a) malých podniků3) 55 %,
b) středních podniků3) 45 %,
c) velkých podniků8) 35 %

z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2) .
(4) Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.
§ 3
(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa
a) vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona,
b) na nichž jsou umístěni státní občané České republiky nebo státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, a tyto osoby mají u zaměstnavatele uvedeného pod písmenem a) sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.
(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby se zjišťuje podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst. Nebude-li v tomto období zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjišťuje se počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst.
(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby se zjišťuje jako rozdíl mezi průměrným
Nahrávám...
Nahrávám...