dnes je 19.5.2024

Input:

č. 466/2005 Sb. NSS; Dualismus práva: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona

č. 466/2005 Sb. NSS
Dualismus práva: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
k § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona (zkrácený název)
Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jímž se ukládá povinnost uzavřít smlouvu o podílu odběratele na úhradě účelně vynaložených nákladů dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve stanoveném znění, je rozhodnutím o sporu podle § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v situaci, kdy mezi držitelem licence a jeho zákazníkem nedošlo k dohodě o uzavření smlouvy, a tedy rozhodnutím, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci (§46 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14.10.2004, čj. 7 As 58/2003-104)
Věc: Společnost s ručením omezeným L. v H. proti Energetickému regulačnímu úřadu, za účasti akciové společnosti S., o povinnost uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny, o kasační stížnosti žalobce.

Předseda Energetického regulačního úřadu (dále též „Úřad“) změnil k rozkladu žalobce rozhodnutí Úřadu ze dne 6.8.2002 tak, že žalobci se ukládá uzavřít s osobou zúčastněnou na řízení smlouvu o podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele v souvislosti s připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve znění, které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí jako jeho nedílná součást.
Žalobce napadl toto rozhodnutí žalobou, kterou však Krajský soud v Brně odmítl usnesením ze dne 29. 5. 2003. Podle krajského soudu jde v dané věci o případ, kdy správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, a rozhodovat zde přísluší soudům v občanském soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu. Předmětem smlouvy, která je nedílnou součástí rozhodnutí Úřadu, je stanovení podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele v souvislosti s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu pro odběratele a způsobu jeho úhrady. Ve smlouvě je uvedeno, jaká je celková výše podílu odběratele na nákladech dodavatele účelně vynaložených v souvislosti s připojením odběrného místa a se zajištěním požadovaného příkonu, a žalobce se touto smlouvou zavazuje uhradit osobě zúčastněné na řízení uvedenou částku do 30. 6. 2002. V daném případě rozhodovaly správní orgány na základě zmocnění vyplývajícího z § 17 odst. 8 písm. a) energetického zákona, neboť mezi držitelem licence a jeho zákazníkem (žalobcem) vznikl spor, zda, resp. v jaké výši, se má žalobce jako nový odběratel elektřiny na základě kupní smlouvy na dodávku a odběr elektřiny ze dne 10. 5. 2001 podílet na účelně vynaložených nákladech dodavatele v souvislosti s připojením odběrného místa a se zajištěním požadovaného příkonu. Smlouva byla uzavřena podle § 50 energetického zákona, jenž stanoví minimální požadavky na její obsah, a podle § 409 a násl. obchodního zákoníku. Krajský soud proto dovodil, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím o sporu, který vyplývá z obchodněprávního vztahu mezi žalobcem a zúčastněnou osobou založeného kupní smlouvou. Tato
Nahrávám...
Nahrávám...