dnes je 19.5.2024

Input:

č. 459/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: chybné označení žalovaného správního orgánu

č. 459/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: chybné označení žalovaného správního orgánu
k § 69 soudního řádu správního
k vyhlášce č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Jestliže krajský soud v řízení o žalobě proti rozhodnutí bývalého okresního úřadu označí jako žalovaného jiný obecní úřad než obecní úřad s rozšířenou působností, na který přešla působnost zaniklého okresního úřadu, pak jde o vadu řízení, k níž musí Nejvyšší správní soud přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 s. ř. s.) a která je důvodem pro zrušení rozhodnutí krajského soudu. V řízení před krajským soudem totiž soud jednal s někým, kdo vůbec neměl být účastníkem řízení ve smyslu § 69 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2004, čj. 3 Ads 11/2004-84)
Věc: Stanislav M. v B. proti Městskému úřadu v Šumperku o předběžné opatření, o kasační stížnosti žalobce.

Podáním ze dne 21. 6. 2002 se žalobce u Krajského soudu v Ostravě domáhal zahájení řízení a vydání předběžného opatření ve věci rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku ze dne 11. 6. 2002. Usnesením ze dne 20. 2. 2004 krajský soud podání žalobce odmítl, neboť žalobce i přes výzvu a poučení neodstranil jeho vady.
Toto usnesení napadl žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížností; důvod kasační stížnosti spatřoval v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., neboť jeho podání bylo určité a srozumitelné a bylo možné jej po doplnění projednat.
Žalovaný v reakci na poučení o složení senátu pro řízení o kasační stížnosti sdělil, že byl v řízení před krajským soudem označen jako žalovaný, ačkoli obec, v níž má stěžovatel trvalé bydliště, spadá do správního obvodu Městského úřadu Zábřeh jako pověřeného obecního úřadu s rozšířenou působností.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu zrušil (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud přezkoumal řízení předcházející vydání napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že řízení před soudem prvního stupně bylo zatíženo vadou, která mohla mít za následek
Nahrávám...
Nahrávám...