dnes je 7.6.2020

Input:

§ 42 ZDPH - Oprava základu daně a oprava výše daně

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.42
§ 42 ZDPH - Oprava základu daně a oprava výše daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • - § 36 - Základ daně
 • - § 36a - Základ daně ve zvláštních případech
 • - § 37 - Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby
 • - § 37a - Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla

povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění

 • § 45 - Opravný daňový doklad

 • § 74 - Oprava odpočtu daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Podle § 42 má plátce povinnost opravit základ daně a výši daně, pokud dojde ke změně ceny, např. na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dané ustanovení stanoví podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně.

K § 42 odst. 1

V odstavci 1 jsou vymezeny případy, ve kterých plátce provede opravu základu daně a výše daně. Nejčastějším případem je změna ceny či zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo části zdanitelného plnění, například z důvodu špatné kvality, nedodržení sjednaného množství, odstoupení od smlouvy apod. Dalším případem pro opravu základu daně a výše daně je snížení popřípadě zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění. Rovněž při nesplnění podmínek uvedených v § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH, pokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele (tj. nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu), plátce má povinnost opravit základ daně a výši daně. Dalším důvodem pro provedení opravy je případ, kdy dojde k vrácení úplaty, ze které vznikla povinnost přiznat daň, avšak zdanitelné plnění se nakonec neuskutečnilo nebo kdy byla úplata použita na úhradu jiného plnění. Např. odběratel si objedná u dodavatele dodávku zboží za sjednanou částku 100 000 Kč, odsouhlasí si zaplacení zálohy, kterou odběratel i zaplatí. Dodavatel je však v prodlení a ve sjednaném termínu zboží nedodal. Odběratel se rozhodl odstoupit od smlouvy a požaduje vrácení zaplacené zálohy. Byla tedy zaplacena úplata, z níž dodavateli vznikla povinnost přiznat daň, avšak zdanitelné plnění se nakonec neuskutečnilo.

Je třeba zdůraznit, že ve všech uvedených případech má plátce povinnost opravu základu daně a výše daně provést.

K § 42 odst. 2

V odstavci 2 jsou uvedeny podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně v daňovém přiznání u dodavatele. Tím je:

 • vystavení a doručení opravného daňového dokladu v případech, kdy plátce měl povinnost původní daňový doklad vystavit nebo

 • provedení opravy v daňové evidenci.

Plátce má povinnost vystavit do 15 dnů opravný daňový doklad ode dne, kdy zjistil důvody pro provedení opravy, pokud měl povinnost za plnění původně vystavit daňový doklad.

Pokud však plátce původně neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu přímo v daňové evidenci. Z formulace lze dovodit, že takto provede opravu i tehdy, když daňový doklad vystavil, ale povinnost vystavit jej neměl.

K § 42 odst. 3

V odstavci 3 je uvedeno, že oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které je uskutečněno nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (stanoveného v návaznosti na okolnosti oprav):

 • - ve kterém příjemce zdanitelného plnění obdržel opravný daňový doklad, pokud dodavatel opravou snižuje základ daně a výši daně,
 • - ve kterém dodavatel provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro daňové účely, pokud dodavatel opravou zvyšuje základ daně a výši daně anebo, pokud neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad.

K § 42 odst. 4

V případě opravy základu a výše daně se uplatňuje sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo úplaty, z níž vznikla povinnost daň přiznat.

Byla-li v době uskutečnění původního zdanitelného plnění platná např. 20% sazba daně, bude tato sazba daně použita i při provedení opravy základu daně a výše daně u tohoto plnění v době, kdy je platná např. sazba daně 21 %.

Pokud se provádí přepočet cizí měny na českou měnu, použije se kurz, který byl uplatněn u původního plnění.

Při opravách prováděných z důvodu snížení, příp. zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění, kdy se oprava provádí za více zdanitelných plnění vystavením opravného daňového dokladu podle § 45 odst. 4 („souhrnného” opravného daňového dokladu), lze použít při opravě i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Tento postup se v praxi uplatní např. při poskytování bonusů za sjednané delší časové období.

K § 42 odst. 5

Lhůta pro provedení opravy základu daně a výše daně je 3letá, tzn., nelze provést opravu základu daně a výše daně po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ve kterém došlo k přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň.

K § 42 odst. 6

V odst. 6 je stanovena alternativní nejpozdější lhůta, v níž lze provést opravu základu daně a výše daně ve specifických případech. Obecně je to do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z původního zdanitelného plnění nebo z přijaté úplaty (viz odst. 5). Ve stanovených případech se však konec lhůty určí odlišně a opravu lze nejpozději provést:

- ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, a to i v případech, že byla poskytována dílčí plnění,

- ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona,

- ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d).

K § 42 odst. 7

V odst. 7 je stanoveno, jak se provede oprava základu daně a výše daně v případě, že u smlouvy o finančním leasingu nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona.

Pokud nedojde k převedení vlastnického práva ke zboží na uživatele, opraví plátce základ daně o rozdíl mezi celkovou částkou, která plátci náleží za dodání zboží a souhrnem úplat, které plátci náleží do dne zániku závazku podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona.

K § 42 odst. 8

Plátce postupuje obdobně podle odst. 1 – 6 výše uvedených ustanovení při