dnes je 5.6.2020

Input:

§ 42 ZDPH - Oprava základu daně a výše daně

13.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.42
§ 42 ZDPH - Oprava základu daně a výše daně

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

  • § 36

  • § 36a

  • § 37

  • § 37a

  • § 45

  • § 74

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Podle § 42 má plátce povinnost opravit základ daně a výši daně, pokud se jedná o změny ceny na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dané ustanovení stanoví podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně.

K § 42 odst. 1

V odstavci 1 jsou vymezeny případy, ve kterých plátce provede opravu základu daně a výše daně. Nejčastějším případem je zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo části zdanitelného plnění, například z důvodu špatné kvality, nedodržení sjednaného množství, odstoupení od smlouvy apod. Dalším případem pro opravu základu daně a výše daně je snížení popřípadě zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění. Rovněž při nesplnění podmínek uvedených v § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH, kdy nedojde k dodání zboží nebo převodu nemovitosti, plátce má povinnost opravit základ daně a výši daně. Dalším důvodem pro provedení opravy je případ, kdy dojde k vrácení úplaty, ze které vznikla a byla odvedena daň a zdanitelné plnění se neuskutečnilo nebo pokud byla úplata použita na úhradu jiného plnění.

Je třeba zdůraznit, že ve všech takových případech má plátce povinnost opravu základu daně a výše daně provést.

K § 42 odst. 2

V odstavci 2 jsou uvedeny podmínky pro provedení opravy základu daně a výše daně u dodavatele. Tím je:

  • vystavení a doručení opravného daňového dokladu nebo

  • provedení opravy v daňové evidenci.

Plátce má povinnost vystavit do 15 dnů opravný daňový doklad ode dne, kdy zjistil důvody pro provedení opravy, pokud měl povinnost za plnění původně vystavit daňový doklad.

Pokud však plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu přímo v daňové evidenci. Z formulace lze dovodit, že i tehdy, když plátce daňový doklad vystavil, ale povinnost vystavit daňový doklad plátci nevznikla. Je však nutné upozornit na skutečnost, že pokud plátce za plnění vystavil doklad včetně daně, stál se tím osobou povinnou přiznat uvedenou daň dle § 108 odst. 1 písm. i) zákona. Jediný způsob, jak lze takovou povinnost přiznat daň opravit a daň na výstupu snížit, je rovněž vystavit a doručit odběrateli daňový doklad s opravou základu daně a výše daně, a to nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. (viz § 42 odst. 5 zákona).

K § 42 odst. 3

V odstavci 3 je uvedeno, že oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které je uskutečněno nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém příjemce zdanitelného plnění obdržel opravný daňový doklad, pokud opravou snižuje základ daně a výši daně.

Pokud opravou plátce zvyšuje základ daně a výši daně, je oprava považována za uskutečněnou nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém byla oprava provedena.

V případě, kdy plátce promítá opravu základu daně a výše daně pouze do evidence pro účely DPH, tj. v případě, kdy neměl plátce povinnost vystavit daňový doklad, je oprava považována za uskutečněnou rovněž nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém byla oprava provedena.

K § 42 odst. 4

V případě opravy základu a výše daně se uplatňuje sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo úplaty, z níž vznikla povinnost daň přiznat.

Byla-li v době uskutečnění původního zdanitelného plnění platná např. 20 % sazba daně, bude tato sazba daně použita i při provedení opravy základu daně a výše daně u tohoto plnění v době, kdy je platná např. sazba daně 21 %.

Pokud se provádí přepočet cizí měny na českou měnu, použije se kurz, který byl uplatněn u původního plnění.

Při opravách prováděných z důvodu snížení, příp. zvýšení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění, kdy se oprava provádí za více zdanitelných plnění vystavením opravného daňového dokladu podle § 45 odst. 4 („souhrnného” opravného daňového dokladu), lze použít při opravě i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.

K § 42 odst. 5

Lhůta pro provedení opravy základu daně a výše daně je 3letá, nelze provést opravu základu daně a výše daně po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost