dnes je 25.2.2024

Input:

č. 393/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: kompetenční výluka a vady správního řízení

č. 393/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka a vady správního řízení
k § 68 písm. e), § 70 písm. f), § 75 odst. 2, § 76 odst. 1 písm. a), § 78 odst. 1 a § 103 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
Pokud soud dospěl k závěru, že rozhodnutí správního orgánu je vyloučeno z přezkumu ve správním soudnictví, pak již nepřezkoumává, zda v řízení před správním orgánem došlo k vadám, které mohly ovlivnit zákonnost takového rozhodnutí, ani zda rozhodnutí správního orgánu je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Za této situace nelze účinně uplatnit kasační důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17.8. 2004, čj. 4 Ads 54/2003-91)
Věc: Jan T. v K. proti České správě sociálního zabezpečení o prodloužení poskytování nemocenských dávek po skončení podpůrci doby, o kasační stížnosti žalobce.

Okresní správa sociálního zabezpečení v Českém Krumlově rozhodnutím ze dne 4. 9. 2002 nevyhověla žádosti žalobce o prodloužení poskytování nemocenských dávek po skončení podpůrci doby.
Česká správa sociálního zabezpečení, detašované pracoviště v Českých Budějovicích, dne 19. 12. 2002 odvolání žalobce zamítla a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdila.
Proti rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu, v níž především namítal, že napadené rozhodnutí je nezákonné, neboť se opírá o posudek lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Českém Krumlově ze dne 4. 9. 2002, který byl zpracován bez toho, že by byl posuzován žalobcův zdravotní stav. Žalobce postupně doplňoval žalobu dalšími listinami a dovolával se toho, že jeho pracovní neschopnost dále trvala. Žádal, aby mu byly nemocenské dávky vypláceny i po uplynutí jednoroční podpůrci doby.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 21. 5. 2003 návrh žalobce odmítl. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že v posuzované věci se jednalo o rozhodnutí správního orgánu, jímž nebylo žalobci prodlouženo poskytování nemocenského po uplynutí jednoroční podpůrci doby. Stalo se tak odkazem na ustanovení § 15 odst. 3 a 5 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, podle něhož se nemocenské poskytuje od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání invalidity (plné) nebo částečné invalidity. Nemocenské se však poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti (dále jen „podpůrci doba“). Nemocenské podle odst. 5 může být poskytováno i po uplynutí podpůrci doby, jestliže je možno na základě vyjádření příslušného orgánu očekávat, že zaměstnanec v krátké době nabude pracovní schopnosti. Podle věty za středníkem je takto možno poskytovat nemocenské nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí podpůrci doby. Soud konstatoval, že z dikce citovaného ustanovení tak jednoznačně vyplývá, že na poskytování nemocenského po uplynutí podpůrci doby není právní nárok. Jedná se o dávku nepovinnou, tudíž dobrovolnou. Shodně je poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrci doby upraveno v ustanovení § 35 vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vydané na podkladě zmocnění citovaného zákona. Orgány, které jsou
Nahrávám...
Nahrávám...