dnes je 19.5.2024

Input:

č. 373/2004 Sb. NSS; Správní trestání: odborný dozor nad bezpečností práce

č. 373/2004 Sb. NSS
Správní trestání: odborný dozor nad bezpečností práce
k § 133 odst. 1 písm. b) a § 191 zákoníku práce
k § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 159/1992 Sb. (od 1. 10. 2004 též ve znění zákona č. 436/2004 Sb.)
Při ukládání pokuty orgánem státního odborného dozoru podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, za porušení povinnosti uvedené v § 133 odst. 1 písm. b) zákoníku práce se zaměstnavatel nemůže zprostit odpovědnosti poukazem na § 191 zákoníku práce, neboť podle uvedeného ustanovení je možno postupovat pouze v rámci odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech, tedy ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2004, čj. 4 As 4/2003-74)
Věc: Společnost s ručením omezeným A. práce, o kasační stížnosti žalobce.

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj uložil žalobci rozhodnutím ze dne 15. 2. 2001 pokutu ve výši 50 000 Kč za porušení § 133 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Český úřad bezpečnosti práce odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobce se u Městského soudu v Praze domáhal zrušení tohoto rozhodnutí; městský soud žalobu rozsudkem ze dne 26. 2. 2003 zamítl.
Žalobce podal proti rozsudku soudu kasační stížnost; Nejvyšší správní soud ji zamítl.
Z odůvodnění:
Správní orgán I. stupně rozhodnutí o uložení pokuty odůvodnil tím, že žalobce minimálně dne 19. 9. 2000 (rozhodnutí uvádí 19. 9. 2001) provozoval ve svém provozu v D. v lisovně II. lisovací zařízení na pryž, které neodpovídalo požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť nebyla zajištěna ochrana obsluhy lisu před vznikem pracovního úrazu v důsledku vniknutí obsluhy zařízení do nebezpečného pracovního prostoru lisu. Čidlo pracovního lisu snímající polohu ochranného krytu v případě, že kryt není v poloze, bylo zablokováno. Toto čidlo zabraňuje možnosti vzniku uvedeného pracovního úrazu. Správní orgán I. stupně dospěl k závěru, že tímto ve V. proti Českému úřadu bezpečnosti žalobce porušil ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, a proto podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb. uložil žalobci pokutu ve výši 50 000 Kč.
Žalovaný při zamítnutí odvolání odmítl námitku žalobce, že postižený zaměstnanec byl před nástupem práce na lisu odborně proškolen a byl zaškolen na práci s konkrétním druhem formy lisu. Žalovaný odkázal na princip tzv. objektivní odpovědnosti za dodržování požadavků předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dovozoval, že je nerozhodné, jakým způsobem došlo k porušení předpisu, neboť žalobce měl odpovědnost za výsledek, tedy za to, že zařízení bude odpovídat požadavkům předpisu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Městský soud v Praze v odůvodnění svého rozsudku konstatoval, že z citace ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) a odst. 4 a § 138 zákoníku práce a dále z ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyplývá základní skutková podstata, na jejímž základě je
Nahrávám...
Nahrávám...