Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 346e ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.3460005
§ 346e ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 4 – použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

    • § 551–554 – zdánlivé právní jednání

    • § 2401 – pracovní poměr

Komentář
Komentář

Odchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346b až 346d ZP (zvláštní zákazy), nepřihlíží se k tomu. Znamená to, že i když zaměstnavatel nebo zaměstnanec úpravu stanoví, sjednají ji ve smlouvě, nebo ji zaměstnavatel upraví ve vnitřním předpisu, nemá tato úprava žádné právní účinky a odchýlení je neúčinné. Nelze proto podle tohoto jednání postupovat, nelze je ani soudně vymáhat.

Co se považuje za právní jednání a jaké jsou právní vady jednání, upravuje i pro pracovněprávní vztahy občanský zákoník. Tento postup plyne z § 4 ZP, podle kterého se v případě, že zákoník práce nemá vlastní úpravu, postupuje podle občanského zákoníku. Kromě několika odchylek (např. v § 20 ZP) zákoník práce právní jednání (dříve označované jako právní úkony) neupravuje, proto se při výkladu pojmu použitého v § 346e, že se k odchýlení „nepřihlíží”, vychází z NOZ.

Zákoník práce od účinnosti občanského zákoníku dne 1. 1. 2014 prohlašuje některá jednání za zdánlivá. Dosud sice právní teorie zdánlivé jednání znala, v právních