dnes je 19.9.2020

Input:

342 - Ostatní přímé daně

29.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

342 – Ostatní přímé daně

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtují se zde zaplacené zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v průběhu zdaňovacího období, daň z příjmů, jejichž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, např. zaměstnancům.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 18, § 19 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

                                               
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Předpis zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti: *)
a) u zaměstnanců, členů orgánů 331 342 ČÚS 017
b) u společníků a členů družstva 366 342
2. Úhrada záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti 342 221
3. VZ Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti: § 38g – 38l ZDP**)
a) u zaměstnanců, pokud:
  • zálohové platby byly vyšší, než výsledná daňová povinnost

342 331
b) u společníků a členů družstva, pokud:
  • zálohové platby byly vyšší, než výsledná daňová povinnost

342 366
4. VZ Vyúčtování daně srážkou (např. z podílu na zisku, z nájemného ve vztahu k zahraničí apod.) 364,
325,
379
342
5. VZ,
P,
Zúčtování doměrku daně z příjmů, která měla být sražena:
a) předpis 595 342 ČÚS 019
b) úhrada 342 211,
221
6. VZ,
P,
Zúčtování pokut a penále v souvislosti s porušením daňové povinnosti:
a) předpis 545 342 § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
b) úhrada 342 211,
221
7. Příjem přeplatku daně z příjmu ze závislé činnosti 221 342

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.

Podle § 35c odst. 1 ZDP je daňové zvýhodnění na první, druhé, třetí a další vyživované dítě pro rok 2020 ve výši:

• 15 204 Kč ročně na jedno dítě,

• 19 404 Kč ročně na druhé dítě a

• 24 204 ročně na třetí a další dítě.

Solidární daň z příjmů fyzických osob – podrobněji u účtu 341.

Pokud poplatník, daňový rezident ČR, zahrne veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 ZDP (dohody o provedení práce) nebo § 7 odst. 6 ZDP (autorské příjmy)