dnes je 25.5.2024

Input:

320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 9. srpna 2001
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2009)
novelizační ust. (část čtyřicátá devátá) bylo zrušeno zák. č. 123/2003 Sb. k 5.5.2003
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší nadpis pod § 10, mění § 10
123/2003 Sb.
(k 5.5.2003)
mění 15 novelizačních bodů
426/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 32 odst. 4 mění ust. o účinnosti
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 7 odst. 2 písm. c)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 7 odst. 1
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 32 odst. 4 mění ust. o účinnosti
377/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 v písm. j) doplňuje slova a písm. p), vkládá § 8a, v § 24 mění odst. 3
377/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 15 písm. a) ruší slova
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 7 odst. 2 písm. a)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 23a
298/2007 Sb.
(k 29.11.2007)
mění § 2, § 3, § 6, § 7, § 8a, § 11, § 13a, § 29
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 23a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 21 odst. 1 a ruší část dvanáctou
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 32a
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 2
239/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 13 odst. 5
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - změny nelze uskutečnit
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 6, § 13, § 13a, § 19, § 20, § 21, § 23, § 25, § 31; ruší § 12, § 14 až § 17; vkládá nový § 20a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší § 20 až § 21
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy1) stanoví.
(2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou ministerstvem, které plní jménem státu funkci jeho zakladatele podle zvláštního právního předpisu2) .
(3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na kontrolu vykonávanou Nejvyšším kontrolním úřadem na kontrolu hospodaření s majetkem zvláštního charakteru2a) a na přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů3) a dále na kontrolu právnických osob, k nimž stát nebo územní samosprávné celky plní funkci zakladatele podle zvláštních právních předpisů,4) s výjimkou kontroly poskytované veřejné finanční podpory podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) orgánem veřejné správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,5) státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem6) nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky,7)
b) kontrolovanou osobou orgán veřejné správy uvedený v písmenu a) a právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou je i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká a je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou jsou i další právnické a fyzické osoby, které jsou na smluvním základě zapojeny do systému řízení nebo využívání prostředků Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství7a) ,
c) kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat,
d) vedoucím orgánu veřejné správy osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem státu, územního samosprávného celku nebo právnické osoby uvedené v písmenu a); v kraji se rozumí vedoucím orgánu veřejné správy ředitel krajského úřadu, v obci starosta obce, ve statutárních městech primátor a v hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
e) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly právnická nebo fyzická osoba
Nahrávám...
Nahrávám...