dnes je 29.11.2023

Input:

284/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 284/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 17. listopadu 1995,
kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
157/1997 Sb.
(k 1.8.1997)
mění (celé přílohy 1 a 2, v příl. 3 bod 6 a 9 a doplňuje bod 10, v příl. č. 4 bodu 3 se vypouští písm. b); dosavadní písm. c) označuje jako b)
302/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje (v § 3 doplňuje odst. 3, vkládá nový § 3a, mění § 4 odst. 4 a 5)
40/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění (přílohu č. 2)
328/2007 Sb.
(k 14.12.2007)
ruší § 1, § 2, v § 3 odst. 2 a přílohu č. 1; mění § 5
359/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 5 až 8 a přílohy č. 2 až 4
258/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
ruší § 4
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon”):
§ 1
(zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
§ 2
(zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
§ 3
Výdělečná činnost v cizině
(1) Výdělečnou činností v cizině se pro účast na důchodovém pojištění [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona] rozumí
a) zaměstnání v pracovním poměru vykonávané pro zaměstnavatele, který má sídlo (bydliště) v cizině, pokud toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
b) členství v družstvu, které má sídlo v cizině, spojené s pracovní činností pro takové družstvo, pokud tato činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
c) výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů, je-li to podle nich potřebné; za výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině se však nepovažuje, je-li taková činnost prováděna mimo území České republiky na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
(2) Příjem z výdělečné činnosti v cizině1) se přepočítává na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou2) platného k prvnímu dni období, za které se tento příjem sleduje. Pro přepočet cizích měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první.
§ 3a
Zjišťování ročního vyměřovacího základu za období před rokem 1996
(1) Spadá-li do rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu (§ 18 zákona) kalendářní rok před rokem 1996, v němž se ve stejném časovém úseku vyskytne hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 (dále jen „hrubý výdělek”) a vyloučená doba (§ 16 odst. 4 věta první zákona), stanoví se úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok (§ 16 odst. 2 zákona) pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu
a) s přihlédnutím k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob nezahrnou ty vyloučené doby za tento kalendářní rok, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, nebo
b) bez přihlédnutí k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob zahrnou všechny vyloučené doby za tento kalendářní rok, pokud vyloučené doby, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, netrvaly po celý kalendářní rok a takto zjištěný úhrn vyměřovacích základů pojištěnce je vyšší než úhrn vyměřovacích základů pojištěnce zjištěný podle písmene a).
(2) Pro účely zjištění vyššího úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok se výše úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce vypočte
Nahrávám...
Nahrávám...