dnes je 9.12.2022

Input:

č. 272/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: přihlížení k vadám správního řízení z úřední povinnosti

č. 272/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: přihlížení k vadám správního řízení z úřední povinnosti
k § 76 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Jestliže účastník v žalobě proti rozhodnutí správního orgánu nenamítá vady řízení uvedené v ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s., soud přihlédne z úřední povinnosti k existenci takových vad jen za předpokladu, že jsou bez dalšího patrné ze správního spisu a zároveň se jedná o vady takového charakteru a takové míry závažnosti, že brání přezkoumání napadeného rozhodnutí v mezích uplatněných žalobních bodů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2003, čj. 2 Azs 23/2003-39)
Prejudikatura: Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27.8. 1996, čj. 6 A 147/94-18 (publikováno v Právních rozhledech č. 3/1997, str. 145 - 147).
Věc: Silvia N. (Moldavská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Kasační stížností ze dne 24. 6. 2003 napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 5. 2003, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra. Ministerstvo svým rozhodnutím zastavilo řízení o udělení azylu stěžovatelce podle ustanovení § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), neboť stěžovatelka se bez řádné omluvy ve dvou případech nedostavila k pohovoru za účelem objasnění důvodů své žádosti o udělení azylu.
Krajský soud v Plzni při posouzení věci vyšel z obsahu správního spisu žalovaného, z něhož zjistil, že stěžovatelka dne 22. 5. 2002 podala návrh na zahájení řízení o udělení azylu a téhož dne převzala poučení pro účastníky řízení o udělení azylu na území ČR v jazyce rumunském. V době konání pohovorů měla hlášen pobyt v azylovém zařízení Červený Újezd. Podle evidenční karty žadatele dne 29. 9. 2002 z azylového zařízení svévolně odešla. Žalovaný stěžovatelce dvakrát doručil předvolání k pohovoru na pracoviště v Červeném Újezdě (dne 14. 10. 2002 a dne 25. 10. 2002), a to uložením s odkazem na ustanovení § 24 odst. 2 zákona o azylu. Stěžovatelka se ani k jednomu z pohovorů nedostavila, a žalovaný tak řízení ve věci zastavil podle § 25 písm. d) zákona o azylu.
V žalobě proti tomuto rozhodnutí stěžovatelka žádala o opětovné prošetření věci vzhledem k tomu, že se nemůže vrátit domů, nemá kde bydlet, je pronásledována a nesouhlasí s komunistickou politikou. V doplňku žaloby pak požadovala udělení politického azylu na kratší dobu, dokud v její vlasti nedojde ke zlepšení situace. Krajský soud dospěl k závěru, že žaloba by mohla mít naději na úspěch pouze za předpokladu, že by stěžovatelka tvrdila nezákonnost postupu žalovaného podle § 25 písm. d) zákona o azylu, nikoliv však v případě, kdy její žalobní body obsahově směřují proti rozhodnutí meritornímu, které vydáno nebylo. Žalobní body se tak zcela míjí s hlavními rozhodovacími důvody, na nichž
Nahrávám...
Nahrávám...