dnes je 23.6.2024

Input:

č. 223/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory: překážka věci rozhodnuté

č. 223/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory: překážka věci rozhodnuté
k § 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002
k § 1 a § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Pravomocné rozhodnutí sporu o pravomoc vrchním soudem podle § 8a o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, tvoří v totožné právní věci týchž účastníků překážku věci rozsouzené (rei iudicatae) i pro rozhodování kompetenčního sporu zvláštním senátem zřízeným zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Zvláštní senát proto takový nový návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu v totožné věci odmítne podle § 4 tohoto zákona a podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 30. 3. 2004, čj. Konf 24/2004-7)
Věc:  Záporný spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Chrudimi za účasti: 1) Eurotel Praha, spol. s r. o., a 2) Rudolf Č. v Č., ve věci žaloby o zaplacení částky 16 676,12 Kč, vedené u Okresního soudu v Chrudimi.

Podáním doručeným dne 2. 2. 2004 zvláštnímu senátu zřízenému zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se obrátil Český telekomunikační úřad na tento senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chrudimi ve věci posledně uvedeného soudu, u něhož napadla žaloba žalobce Eurotel Praha, spol. s r. o., proti žalovanému Rudolfu Č. o částku 16 676,12 Kč.
Zvláštní senát usnesením návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Chrudimi dne 6. 1. 1999. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě. Dne 26. 4. 1997 žalobce vyúčtoval žalovanému fakturou částku 16 676,12 Kč. Tato dlužná částka zahrnovala jednak poplatky a hovorné ve výši 8008,02 Kč, jednak doplatek za dotovaný telefon ve výši 8668,10 Kč.
Protože žalovaný pohledávku neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení.
Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 2. 2. 1999 řízení o žalobě zastavil s tím, že po
Nahrávám...
Nahrávám...