dnes je 25.5.2024

Input:

215/1998 Sb., Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

č. 215/1998 Sb., Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
vyhlašuje
úplné znění zákona ze dne 20. prosince 1991 č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem ze dne 28. dubna 1992 č. 264 Sb., zákonem ze dne 10. listopadu 1993 č. 292 Sb., zákonem ze dne 8. července 1994 č. 156 Sb., zákonem ze dne 18. dubna 1995 č. 83 Sb., zákonem ze dne 18. dubna 1995 č. 84 Sb., zákonem ze dne 15. února 1996 č. 61 Sb., zákonem ze dne 12. listopadu 1997 č. 306 Sb., zákonem ze dne 13. ledna 1998 č. 16 Sb., zákonem ze dne 19. května 1998 č. 127 Sb. a zákonem ze dne 11. června 1998 č. 165 Sb.
ZÁKON
o bankách
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice založené jako akciová společnost,1) které
a) přijímají vklady od veřejnosti a
b) poskytují úvěry

a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají povolení působit jako banka (§ 4).
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vkladem svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu,
b) úvěrem v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.
(3) Kromě činností uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) a b) může banka, pokud z povolení působit jako banka nevyplývá něco jiného, vykonávat tyto další činnosti
a) investování do cenných papírů na vlastní účet,
b) finanční pronájem (finanční leasing),
c) platební styk a zúčtování,
d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,
e) poskytování záruk,
f) otvírání akreditivů,
g) obstarávání inkasa,
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta
1. s devizovými hodnotami,
2. v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů,
3. s převoditelnými cennými papíry,
i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb,
j) finanční makléřství,
k) poskytování porad ve věcech podnikání,
l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management),
m) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot,
n) výkon funkce depozitáře,
o) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
p) poskytování bankovních informací,
r) pronájem bezpečnostních schránek.
(4) Vydávat hypoteční zástavní listy podle zvláštního zákona1a) může jen banka, v jejímž povolení působit jako banka je oprávnění k této činnosti výslovně uvedeno.
(5) Výkon některých činností uvedených v odstavcích 3 a 4 může být zvláštním zákonem vázán na udělení povolení.
(6) Bankovní činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 3 mohou vykonávat prostřednictvím svých poboček také zahraniční banky, které k tomu mají povolení podle § 5.
(7) Povolení působit jako banka může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti a stanovení podmínek, které musí banka splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.
(8) Právní postavení České národní banky upravuje zvláštní zákon.2)
§ 2
Bez povolení působit jako banka nesmí
Nahrávám...
Nahrávám...