dnes je 21.7.2024

Input:

č. 196/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory mezi soudy v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví: předčasnost návrhu

č. 196/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory mezi soudy v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví: předčasnost návrhu
k § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 104a občanského soudního řádu
k § 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
Rozhodnutím vrchního soudu o věcné příslušnosti soudů v občanském soudním řízení podle § 104a o. s. ř. nelze založit příslušnost soudu rozhodujícího ve věcech správního soudnictví. Vydáním takového rozhodnutí proto nemůže být ještě založen kompetenční spor [§ 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů].
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 108/2003-5)
Věc: Kompetenční spor mezi Krajským soudem v Brně a Vrchním soudem v Olomouci, za další účasti žalobkyně Hany P. v J. a žalovaného Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ve věci žaloby proti dvěma rozhodnutím Okresního úřadu ve Vyškově, vedené u Krajského soudu v Brně.

Dne 24. 11. 2003 se obrátil Krajský soud v Brně na zvláštní senát s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc (kompetenčního sporu) podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Tento spor vznikl podle tvrzení Krajského soudu v Brně mezi ním a Vrchním soudem v Olomouci, který svým rozhodnutím ze dne 30. 6. 2003 vyslovil, že Krajský soud v Brně je příslušný k projednání a rozhodnutí věci žalobkyně Hany P. proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, vedené u Okresního soudu ve Vyškově.
Zvláštní senát usnesením návrh odmítl jakožto návrh předčasně podaný za přiměřeného použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
Z odůvodnění:
Žaloba ve shora uvedené věci napadla u Okresního soudu ve Vyškově dne 19. 10. 2001. Žalobkyně se jí domáhala zrušení dvou rozhodnutí Okresního úřadu Vyškov ze dne 16.8. 2001, kterými bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutím Městského úřadu v Ivanovicích na Hané ze dne 8. 6. 2001 o vyvlastnění pozemků ve vlastnictví žalobkyně podle § 108 a násl. stavebního zákona a kterými byla tato rozhodnutí potvrzena
Usnesením ze dne 30. 12. 2002 vyzval Okresní soud ve Vyškově účastníky k vyjádření se k jeho záměru předložit věc vrchnímu soudu k rozhodnutí o věcné příslušnosti s tím, že v dané věci se jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 247 o. s. ř., ve znění tehdy účinném, k jejímuž projednání a rozhodování jsou podle § 246 odst. 1 o. s. ř. věcně příslušné krajské soudy. Poté, kdy vyjádření došla, okresní soud předložil věc přípisem ze dne 9. 5. 2003 Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o věcné příslušnosti z důvodu, že věc nepatří do věcné příslušnosti okresních soudů.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30.6. 2003 rozhodl podle § 104a o. s. ř. tak, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný krajský soud. Písemné vyhotovení rozhodnutí vrchního soudu s poukazem na ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje odůvodnění. Po právní moci usnesení postoupil Okresní soud
Nahrávám...
Nahrávám...