dnes je 1.3.2024

Input:

č. 192/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: právo na příznivé životní prostředí

č. 192/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: právo na příznivé životní prostředí
k článku 35 Listiny základních práv a svobod
k § 65 a § 66 soudního řádu správního
Práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 Listiny) se lze domáhat toliko jako subjektivního veřejného práva za podmínek daných soudním řádem správním; jednou z nich je i aktivní žalobní legitimace navrhovatele (§ 65 s. ř. s.), spočívající v tvrzeném zásahu do práva.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2003, čj. 5 A 100/2001-34)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 888/2001.
Věc: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny proti Ministerstvu zemědělství o povolení užívání stavby.

Ministerstvo zemědělství dne 27. 7. 2001 potvrdilo rozhodnutí Okresního úřadu v Břeclavi ze dne 14. 11. 2000, jímž bylo povoleno užívání stavby „Revitalizace VD N., biokoridor ve střední nádrži - II. stavba“.
Žalobce považoval rozhodnutí správního orgánu za nicotný správní akt, neboť v dané věci rozhodoval věcně nepříslušný správní orgán -Ministerstvo zemědělství namísto Ministerstva životního prostředí. Dále žalobce tvrdil, že napadeným rozhodnutím bylo zasaženo jeho právo na příznivé životní prostředí.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě navrhl zamítnutí žaloby pro nedostatek aktivní žalobní legitimace. Zejména namítl, že žalobce není legitimován k podání žaloby podle ustanovení § 250 o. s. ř., neboť v řízení završeném napadeným rozhodnutím nebylo rozhodováno o právech a povinnostech žalobce, který nebyl účastníkem správního řízení.
Nejvyšší správní soud, který podle § 132 s. ř. s. věc převzal od Vrchního soudu v Praze k dokončení řízení, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
Z odůvodnění:
Podle § 65 odst. 1 s. ř. s. je k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu aktivně žalobně legitimován ten, kdo byl - alespoň podle svého tvrzení - zkrácen na svých právech (přímo nebo v důsledku porušení svých procesních práv) úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Podle odst. 2 téhož zákona může žalobu podat také účastník řízení před správním orgánem, který není legitimován podle odst. 1, pokud tvrdí, že byl postupem správního orgánu zkrácen na svých právech, která mu příslušejí, a to takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí. Ustanovení § 66 a § 67 s. ř. s. pak stanoví zvláštní žalobní legitimaci k ochraně veřejného zájmu, resp. ve věcech samosprávy.
Napadeným rozhodnutím nedošlo k založení, změně, zrušení ani
Nahrávám...
Nahrávám...