dnes je 21.6.2024

Input:

č. 179/2004 Sb. NSS, Azyl: místní příslušnost správního soudu

č. 179/2004 Sb. NSS
Azyl: místní příslušnost správního soudu
k § 32 odst. 4 a § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
k § 7 odst. 6 soudního řádu správního
Svévolné opuštění azylového zařízení žadatelem o azyl a z toho vyplývající změna místa jeho pobytu, která nebyla učiněna v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona, č. 325/1999 Sb., o azylu, nemůže mít za následek právní změnu místa hlášeného pobytu tohoto žadatele, a tím ani založení nové místní příslušnosti soudu.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003, čj. Nad 102/2003-29)
Věc: Ivan O. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, spor o místní příslušnost správního soudu.

Žalobce se u Krajského soudu v Praze žalobou ze dne 4. 3. 2003 domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2003, kterým žalovaný rozhodl tak, že žalobci se neuděluje azyl.
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2003 věc postoupil Městskému soudu v Praze s odůvodněním, že žalobce je hlášen k pobytu v Praze 6, tedy v obvodu Městského soudu v Praze, a tím je založena místní příslušnost tohoto soudu, neboť podle ustanovení § 32 odst. 4 zákona o azylu je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení azylu v den podání žaloby hlášen k pobytu.
Dne 26. 9. 2003 Městský soud v Praze předložil spis k rozhodnutí o místní příslušnosti podle § 7 odst. 6 s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu, protože s postoupením věci Krajským soudem v Praze dle usnesení ze dne 21. 3. 2003 nesouhlasí. Žalobce totiž není hlášen k pobytu na území hlavního města Prahy.
Nejvyšší správní soud usnesením vyslovil, že k řízení je příslušný Krajský soud v Praze.
Z odůvodnění:
Podle § 7 odst. 6 s. ř. s. platí, že není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému. Nesouhlasí-li tento soud s postoupením věci,
Nahrávám...
Nahrávám...