Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 11 ZDPH Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11
§ 11 ZDPH Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 2 – Předmět daně

  • § 16 – Pořízení zboží z jiného členského státu

  • § 25 – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

  • § 35 – Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

V daném ustanovení se vymezuje místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani.

K § 11 odst. 1

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde končí přeprava zboží k pořizovateli.

K § 11 odst. 2

Zákon o DPH však obsahuje i „pojistku”, aby byla daň vybrána i v případě, když je zboží dopraveno do jiného státu, než ve kterém má pořizovatel sídlo nebo provozovnu. Pokud osoba, která pořizuje zboží, si nechá zboží dopravit do členského státu odlišného od toho, ve kterém je registrována k dani (a který prostřednictvím souhrnného hlášení dostane informaci, že pořizovatel pořídil zboží z odlišného členského státu) a oznámí prodávajícímu daňové identifikační číslo z členského státu odlišného od toho, ve kterém je ukončena přeprava zboží, považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal toto daňové identifikační číslo, a to tehdy, pokud osoba, která pořizuje zboží, neprokáže, že pořízení zboží bylo předmětem daně v členském státě, ve kterém byla ukončena přeprava zboží.

Obdobně se postupuje i v případě, kdy je pořízení zboží osvobozeno od daně (např. podle § 65 zákona nebo čl. 140 směrnice) a povinnost přiznat daň nevznikla.

K § 11 odst. 3

Z ustanovení odstavce 3 vyplývá, že pokud je zboží předmětem daně v tuzemsku (když pořizovatel oznámil české DIČ) a následně potom je předmětem daně v členském státě, do kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, ze kterého byla odvedena daň v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy. Z daně takto přiznané dle DIČ však nemá pořizovatel v tuzemsku nárok na odpočet daně, neboť zboží nebylo do tuzemska přepraveno.

Je nutno upozornit, že povinnost přiznat daň v členském státě, kam bylo zboží přepraveno nebo odesláno, má prioritu a trvá, i kdyby pořizovatel přiznal daň v členském státě, jehož DIČ poskytl. Tuto skutečnost potvrzuje i judikatura ESD. Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora EU (viz níže), v členském státě, jehož DIČ poskytl, nemá pořizovatel právo na odpočet DPH z daně přiznané z pořízení, protože ve skutečnosti do tohoto státu zboží nepřevezl a nepoužil je tam k uskutečňování své ekonomické činnosti.

Uvedená pravidla se však netýkají případů, kdy osoba povinná k dani pořizuje zboží do jiného členského státu v rámci třístranného obchodu (viz § 11 odst. 4 a § 17 zákona). V třístranném obchodu je totiž povinnost přiznat daň zjednodušená tak, že daň přiznává až kupující (třetí osoba v rámci třístranného obchodu), nikoli prostřední osoba.

K § 11 odst. 4

V odstavci 4 se vymezuje stanovení místa plnění v případě, kdy obchodníci dodávají zboží zjednodušeným postupem formou třístranného obchodu (viz § 17 zákona). Za místo plnění se považuje členský stát ukončení přepravy zboží, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží z jiného členského státu za účelem následného dodání zboží